‘MEDICIJNEN VAAK NIET GOED BEWAARD’

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Men­sen be­wa­ren hun medicijnen thuis lang niet al­tijd even goed. Ze hou­den on­vol­doen­de re­ke­ning met tem­pe­ra­tuur, vocht, licht en houd­baar­heids­da­tum, blijkt uit on­der­zoek van pro­mo­ven­dus Niels Vlie­land, werk­zaam bij de apo­theek van het UMC Utrecht. Bij ver­keerd be­wa­ren zou de wer­king kun­nen af­ne­men. Ook is de bij­slui­ter soms ver­dwe­nen en is niet meer te zien waar de medicijnen voor zijn. „Het is van be­lang dat er meer aan­dacht komt voor het goed be­wa­ren van ge­nees­mid­de­len”, al­dus Vlie­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.