‘Moe­der Li­li en Ho­wick snel naar Ne­der­land’

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De ad­vo­caat van de moe­der van Li­li en Ho­wick gaat pro­be­ren om de vrouw zo snel mo­ge­lijk van Ar­me­nië naar Ne­der­land te ha­len. „We heb­ben na­tuur­lijk lie­ver niet dat de her­e­ni­ging nog maan­den op zich laat wach­ten”, zegt ad­vo­ca­te Pa­tri­cia Schol­tes.

Nu Li­li en Ho­wick een ver­blijfs­ver­gun­ning krij­gen, kan bij de Im­mi­gra­tie- en Na­tu­ra­li­sa­tie­dienst (IND) een ver­zoek voor ge­zins­her­e­ni­ging wor­den in­ge­diend. „Die pro­ce­du­re duurt on­ge­veer drie maan­den”, al­dus Schol­tes.

Een an­de­re op­tie is dat staats­se­cre­ta­ris Mark Har­bers (Im­mi­gra­tie) de moe­der van de Ar­meen­se kin­de­ren een ver­blijfs­ver­gun­ning geeft. Dan kan de vrouw mo­ge­lijk snel­ler naar Ne­der­land ko­men.

Het kin­der­par­don wordt door de­ze zaak niet uit­ge­breid. Dat zei Rut­te maan­dag na lang co­a­li­tie­over­leg. Dat Li­li en Ho­wick mo­gen blij­ven is een „unie­ke uit­spraak in een unie­ke zaak”, al­dus de pre­mier. On­ge­veer 400 kin­de­ren zit­ten in het­zelf­de schuit­je als de Ar­meen­se kin­de­ren.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.