‘An­dai­vie’ en lief­de voor C&A op Amsterdam CS

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Me­tro’s Iris gaat op we­reld­reis door ei­gen (spoor­weg)land van Ak­krum tot Zand­voort aan Zee en ze neemt mee: haar zwem­spul­len, meest­al goe­de hu­meur én Hua­wei P20 Pro (laatst nog be­kroond tot bes­te te­le­foon) waar­mee ze van al­les vast­legt. Van stamp­pot etende meis­jes tot stoe­re baard­man­nen met een lief­de voor C&A. Af­le­ve­ring 4: Al­me­re Bui­ten Amsterdam Cen­traal Station

Met nog de zoe­te na­smaak van Pe­ren­kut in m’n mond, ge­schon­ken door ca­fé Het Steeg­je, het ab­so­lu­te licht­punt­je van heel Al­me­re Bui­ten, stap ik de trein weer in. Maar niet voor­dat ik op de foto ben ge­weest met de oli­fant die met z’n dik­ke slurf voor het station op wacht staat.

Op Amsterdam Cen­traal stap ik uit, een station waar het zo’n beet­je elk mo­ment van de dag en nacht druk is. Een weids uit­zicht over het IJ ont­waart voor me en een geur van win­ter­se nos­tal­gie stroomt mijn neus­ga­ten in als ik de ach­ter­ste hal in­loop. Bij­na zwe­vend volg ik de be­ken­de geur die me even te­rug­brengt naar moe­ders keu­ken­ta­fel en kom uit bij twee meis­jes op een bank. Met een ge­luk­za­li­ge blik in de ogen le­pe­len ze op hun schoot uit een bak van de Ap­pie to Go. ,,An­dai­vie”, spre­ken ze het woord op de ver­pak­king uit, een ,,eight” ge­ven ze de stamp­pot, zon­der na­den­ken. ,,It’s so de­li­cious, wil je een hap­je?” Sydnie en Dar­le­ne (al­le­bei 20) ko­men bei­den uit de VS en heb­ben el­kaar hier in Amsterdam voor het eerst ont­moet, na in­ten­sief Fa­ce­book­con­tact over het avon­tuur van vier maan­den dat ze sa­men (met an­de­re me­de­stu­den­ten) gaan be­le­ven tij­dens Se­mes­ter at Sea. Aan boord van crui­se­schip World Odys­see be­va­ren ze meer­de­re oce­a­nen, tik­ken ze vier con­ti­nen­ten aan, wordt in twaalf lan­den ge­stopt en kun­nen ze kie­zen uit 72 les­sen. Zo gaat Dar­le­ne in elk ge­val voor glo­bal stu­dies en kiest haar BFF-in-spé voor re­li­gi­on class én yo­ga.

De twee meis­jes had­den ge­lijk een klik: ,,We hou­den al­le­bei niet van al­co­hol.” Dat schept na­tuur­lijk een band. En waar wel van? Sa­men schil­de­ren, eten en nieu­we men­sen le­ren ken­nen. Ze lij­ken een beet­je te blo­zen als ze een foto van hen en de vier Deen­se ‘wel leu­ke’ jon­gens uit het hos­tel to­nen, met zes wit­te hoof­den er­op, ,,We heb­ben ze een ge­zichts­mas­ker­tje op­ge­smeerd, von­den ze heel re­laxed. Maar ze zijn al­weer weg.”

Op het mo­ment dat je dit leest, zit het duo hoogst­waar­schijn­lijk er­gens op open zee op weg naar Bar­cel­o­na, even wat an­ders dan de nor­ma­le stu­dent die in de nor­ma­le col­le­ge­ban­ken zit. ,,We be­sef­fen heel goed dat dit on­ce in a li­fe­ti­me is en waar­schijn­lijk de mooi­ste vier maan­den ooit.” An­de­re cul­tu­re­ren le­ren ken­nen en be­ter be­grij­pen is een van hun doe­len. Ik neu­rie de be­gin tu­ne van The Lo­ve Boat, fan­ta­seer hard­op over span­nen­de zee-es­ca­pa­des en kijk ze met een vra­gen­de blik aan. ,,Je weet maar nooit wat al­le­maal kan ge­beu­ren op de flo­a­ting cam­pus”, grin­ni­ken ze.

Ik loop weer ver­der, wordt in­ge­haald door een be­schei­den hor­de Ja­pan­se meis­jes in kost­school­out­fit die op weg is naar de In­st­agram­ma­ble lin­de­bloe­sem mid­den­in de hal en ont­dek er­gens in een stil hoek­je een meis­je met een wit snoer er­gens in. Een se­mi-ver­bor­gen stop­con­tact dus, ,,Heb ik laatst ont­dekt, wil je ook? Er is nog een­tje vrij!”. Sil­ke - ,,Ik wil al­leen maar met m’n hand op de foto” - staat er al 29 mi­nu­ten en wacht nog tien pro­cent en ,,dan kan ik weer even voor­uit.”

Iets ver­der­op bij de klui­zen zit Alan uit Du­blin. Met zijn gro­te tat­too’s en zee­mans­baard oogt hij ruig, als hij praat en uit­weidt over waar­om hij Amsterdam zo won­der­ful vindt en hij hier een keer per jaar komt, klinkt hij lief. Hij houdt niet van blo­wen en ook niet van de Wal­len, ,,maar ik ben gek op jul­lie grach­ten en het Rijks­mu­se­um.” En de C&A ‘na­tuur­lijk’: ,,mijn he­le kof­fer zit weer vol met hun kle­ren, ik kreeg hem bij­na niet dicht.”

HUA­WEI P20 PRO

Een #slur­fie (en Hua­wei-fil­ter­tje), op Al­me­re Bui­ten.

Hei­me­lijk in het hoek­je: een stop­con­tact, waar Sil­ke-die-niet-op-de-fo­to­wil tot zo’n 40 pro­cent heeft ge­staan.

Alan uit Du­blin heeft z’n kof­fer vol­ge­propt met... Kle­ren van C&A!

De lin­de­bloe­sem op Amsterdam Cen­traal is erg In­st­agram­waar­dig. we­ten nu ook de­ze school­meis­jes.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.