600

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Van de 1000 men­sen die bij de mo­de­show van Le­wis Ha­mil­ton en Tom­my Hil­fi­ger aan­we­zig wa­ren, wa­ren er 600 jour­na­list en/of in­flu­en­cer. neemt hij plaats op de eerste rij, waar ook Ro­se Ber­tram zit, Bel­gisch mo­del en vrien­din van Gre­go­ry van der Wiel.

Op mu­ziek van on­der an­de­ren Dra­ke, Nic­ki Mi­naj en The Weeknd wor­den drie col­lec­ties ge­toond, die na de show di­rect te koop zijn. Dat zijn de Tom­my Icons-cap­su­le­lijn (goud­me­tal­lic puf­fer­jac­kets, zwar­te vel­vet bom­ber­jacks en paars/bor­deaux­ro­de rug­by­jur­ken), de Hil­fi­ger Col­lec­ti­on (pail­let­ten sport­pak­ken, zij­den jur­ken en lan­ge man­tels) en Tom­myXLe­wis. Laatst­ge­noem­de is de al­ler­eer­ste col­lec­tie van Le­wis Ha­mil­ton, met daar­in vel­vet sport­pak­ken, veel ruit­prints en trai­nings­pak­ken in groen, geel en rood. De top­cou­reur is di­rect na zijn winst in Ita­lië naar Shang­hai ge­vlo­gen en is ape­trots op zijn sa­men­wer­king. „Ik heb hier zo lang van ge­droomd en nu komt die droom uit”, zegt hij in de green­room, back­sta­ge bij de show. „Het is on­wer­ke­lijk dat straks al die mo­del­len mijn col­lec­tie gaan sho­wen.”

Hij om­schrijft de col­lec­tie als een mix van zijn ei­gen stijl: urban chi­que, street­fas­hi­on en high end, met een vleug van de Hil­fi­ger-sig­na­tuur. „Ik heb al mijn idee­ën in kun­nen bren­gen. Ik heb me op­ge­steld als­of ik een sta­gi­air was. Ik kan nog zo­veel le­ren van een merk als Tom­my, ik ge­droeg me niet als­of ik al­les al wist. Ik wil­de juist le­ren, want ik ben ie­mand die graag al­les wil we­ten en het liefst bin­nen vijf se­con­den. Ik weet nu hoe lang zo’n proces duurt, hoe­veel men­sen er­bij be­trok­ken zijn en wel­ke be­slis­sin­gen er al­le­maal moe­ten wor­den ge­maakt over wat er wordt ge­showd en door wel­ke mo­del­len. Er komt zo­veel bij kij­ken. Niet dat me dat ver­baast, ik werk zelf ook met veel men­sen sa­men, dus ik weet hoe groot het team moet zijn om een ma­chi­ne draai­en­de te hou­den. Men­sen die een mo­de­show zien, zien al­leen die show. Men­sen die kle­ding ko­pen, ha­len het van de han­ger, dra­gen het en den­ken er ver­der niet bij na. Ik wel, ik ben een den­ker. Als ik in de trein stap, denk ik na over hoe hard ’ie kan gaan en waar ’ie van­daan komt. Het zit in mijn ka­rak­ter om me con­stant din­gen af te vra­gen.”

Een dag er­voor stond hij zelf mo­del, voor – pri­meur! - de twee­de cap­su­le­col­lec­tie die er­aan zit te ko­men. „Ook dat is niet mak­ke­lijk. Op zo’n ma­nier kle­ding ver­ko­pen en la­ten spre­ken is bloody hard work. Ik zie me­zelf ook niet als een pro­fes­si­o­neel mo­del.” Lacht: „Ik kijk lie­ver naar de mo­del­len.”

En ja, zijn droom is om uit­ein­de­lijk een ei­gen kle­ding­lijn te heb­ben. „De sa­men­wer­king met Tom­my is een fij­ne kick­start. Het geeft me hoop voor de toe­komst: ik kan niet de rest van mijn le­ven blij­ven ra­cen en als ik daar­mee stop, kan ik hier­mee ver­der. Fas­hi­on ne­ver gets old, het blijft con­stant in be­we­ging. Voor een sport­man is het las­tig om na zijn car­ri­è­re nog iets te vin­den waar hij even­veel pas­sie voor heeft. Ik ben blij dat ik die pas­sie heb ge­von­den.”

Als hij aan het ein­de van de show op Dra­ke’s Ni­ce For What sa­men met Tom­my Hil­fi­ger de ere­ron­de maakt, straalt hij op­recht. Even la­ter op de af­ter­par­ty nog steeds. Hil­fi­ger wil­de ver­ras­sen. Dat is met de­ze show in Shang­hai goed ge­lukt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.