So­ci­al me­dia wor­den so­ci­a­ler

Ver­jaar­dags­in­za­me­lings­ac­ties op Fa­ce­book wor­den steeds po­pu­lair­der. Wor­den we al­tru­ïs­ti­scher met z’n al­len? En wor­den so­ci­al me­dia nu écht so­ci­aal? ,,Het geeft een véél lek­ker­der ge­voel dan tach­tig li­kes op je ge­pos­te foto.” IRIS HERMANS

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA -

Z’n ver­jaar­dag duurt nog bij­na twee we­ken, maar hij is al druk in de weer met z’n ca­deau: 1000 eu­ro op­ha­len voor KiKa, via de in­za­me­lings­func­tie op Fa­ce­book. ,,Ik heb al­les al, dus waar­om zou ik niet iets voor een an­der doen?”

Jasper Zuy­der­wijk (32) zit op de­ze maan­dag­mid­dag al op 658 eu­ro en is zelf ook ac­tief in het en­thou­si­as­me­ren of ‘aan­ja­gen’ van z’n Fa­ce­book-vrien­den, iets wat hij als part­ti­me feest­jes­or­ga­ni­sa­tor en als dj South Dis­trict in­mid­dels wel on­der de knie heeft. Nu geen ti­me­ta­bles en li­ne-ups, maar post hij in­for­ma­tie (,,Wist je dat een op de drie Ne­der­lan­ders kan­ker krijgt?”) om zijn in­za­me­ling on­der de aan­dacht te krij­gen. En waar­om KiKa? Be­hal­ve dat het na­tuur­lijk een heel mooi goed doel is, heeft hij in z’n om­ge­ving zelf ook te ma­ken met de rot­ziek­te. Z’n opa heeft kan­ker, ,,de helft van z’n tong is net ver­wij­derd” en het doch­ter­tje van een van zijn col­le­ga’s heeft leu­ke­mie. Dus toen hij drie we­ken voor z’n ver­jaar­dag de vraag van Fa­ce­book kreeg of hij een ac­tie wil­de star­ten, hoef­de hij dan ook geen twee keer na te den­ken. Bij hem geen 150 eu­ro, zo­als veel an­de­re me­de-Fa­ce­book­al­tru­ïs­ten doen, maar bám: 1000 eu­ro. Tja, haalt Jasper z’n schou­ders op, ,,als ik iets doe, doe ik het goed.” Het geld komt van z’n vrien­den, fa­mi­lie en col­le­ga’s, maar ook van men­sen die hij al ja­ren niet meer heeft ge­spro­ken. ,,Heel mooi om te zien dat dat he­le­maal niet uit­maakt bij zo’n in­za­me­ling.”

In­ven­tie­ve Jasper is niet voor een gat te van­gen en biedt in z’n Fa­ce­bookin­za­me­lings­be­richt zelfs de mo­ge­lijk­heid om een Tik­kie te doen, waar­na hij het zelf ver­werkt en de mel­ding ‘Jasper heeft ge­do­neerd aan z’n ei­gen in­za­me­lings­ac­tie’ op Fa­ce­book ver­schijnt. Beet­je om­slach­tig, be­aamt hij, maar goe­de­doe­len­nood breekt Fa­ce­book­wet: ,,Je kunt al­leen maar stor­ten via Pay­Pal, maar lang niet ie­der­een heeft dat.” Zijn tip voor Fa­ce­book, die de do­na­tie­func­tie ove­ri­gens com­pleet be­lan­ge­loos aan­biedt: Ideal, ,,dat zou echt ide­aal zijn.”

‘Kil­le­tjes’ noemt hij de hui­di­ge so­ci­al­m­e­diaom­ge­ving, waar­in het toch vaak om het in­di­vi­du lijkt te gaan. De re­la­tief nieu­we in­za­me­lings­func­tie vindt hij sym­pa­thiek en hier­door wordt FB een echt so­ci­aal so­ci­al me­di­um. En oké, het geld in­za­me­len geeft ook een ‘heer­lijk ge­voel’, ,,of is dat dan weer ego­ïs­tisch?”, mij­mert hij hard­op. ,,Het geeft in elk ge­val een veel lek­ker­der ge­voel dan tach­tig li­kes op je ge­pos­te foto.”

Een scroll­rond­je op je tijd­lijn en de kans is groot dat je mi­ni­maal twee in­za­me­lings­ac­ties van je vrien­den voor­bij ziet ko­men. De va­ri­a­tie is enorm. Zo kun je geld op­ha­len voor The Ocean Clea­nup tot Cli­ni­clowns en Die­ren­lot, maar kun je je gren­zen ook ver­leg­gen en The Ame­ri­can Dia­be­tes As­so­ci­a­ti­on of The Friends of Pu­er­to Ri­co ver­blij­den. Of de ve­le ca­via’s bij de Gui­nea Pig Res­cue in Los An­ge­les.

150 eu­ro blijkt een po­pu­lair streef­be­drag, al zijn er uit­schie­ters naar bo­ven zo­als bij Jas­pe, en doet een en­ke­ling met wat min­der Fa­ce­book­vrien­den het voor 50 eu­ro. Al­le klei­ne en gro­te­re beet­jes hel­pen, licht Shan­ti Haas van Stich­ting AAP toe, die apen en exo­ti­sche die­ren weer een toe­komst geeft. Sinds de stich­ting zich heeft aan­ge­meld voor de in­za­me­lings­func­tie in maart

2018, heb­ben ze in to­taal 2633,

80 eu­ro van­uit 34 ac­ties ont-

van­gen en het wor­den er steeds meer. Het meest ge­ko­zen streef­be­drag is in­der­daad 150 eu­ro, weet de woord­voer­der en er wor­den niet al­leen ver­jaard­s­ac­ties ge­daan. Zo heb je The Hards­ty­le Re­bels bij­voor­beeld, ,,ze gaan de Eu­ro­pean Moun­tain Sum­mit Ral­ly doen en heb­ben bin­nen twee da­gen al het streef­be­drag van 250 eu­ro be­haald.”

Fa­ce­book is ui­ter­ma­te be­lang­rijk voor de stich­ting. Haas: ,,Het geeft on­ge­ken­de mo­ge­lijk­he­den om trans­pa­rant te zijn, heel con­creet te la­ten zien wat we doen met on­der meer li­vestreams en film­pjes en om con­tact te heb­ben met do­na­teurs en an­de­re ge­ïn­te­res­seer­den.” De in­za­me­lings­func­tie is een écht so­ci­a­le so­ci­al­m­e­dia­ont­wik­ke­ling, be­ves­tigt ze. Een win-win-winsi­tu­a­tie, ,,mooi dat men­sen op de­ze ma­nier zelf in­za­me­lings­ac­ties kun­nen star­ten voor ons en de men­sen die daar­aan bij­dra­gen vin­den dat vaak ook erg leuk.”

Ook AAP hoopt op toe­voe­ging van Ideal, ’naast Pay­pal en cre­dit­card’ en wat ze zo­al met 150 eu­ro kun­nen doen? Heel veel: ,,We kun­nen daar­mee de ver­zwak­te leeuw Go­vani twee we­ken ge­zond voed­sel van ge­ven of ruim een maand vi­ta­mi­nes.” De leeuw werd on­langs uit een ver­vuil­de cir­cus­wa­gen ge­red van de hon­gers­nood en is nu weer op krach­ten aan het ko­men. ,,Een trai­nings­bal om zijn spie­ren te trai­nen kost 130 eu­ro.” Ko­men­de we­ken kun­nen ze de op­brengst van de Fa­ce­book-in­za­me­lin­gen ex­tra goed ge­brui­ken om het trans­port van leeu­win Na­la te fi­nan­cie­ren. ,,Zij werd vo­rig jaar uit de han­den van een cir­cus­fok­ker ge­red en zit sinds­dien in on­ze op­vang in Span­je. Nu heb­ben we een per­fect maatje voor haar ge­von­den bij een re­ser­vaat in Zuid-Afri­ka. We ho­pen ze snel sa­men te kun­nen bren­gen, maar met een prijs­kaart­je van 20.000 eu­ro kun­nen we wel wat hulp ge­brui­ken.”

De goe­de doe­len krij­gen de be­dra­gen via Fa­ce­book ove­ri­gens uit­ge­keerd zon­der ge­ge­vens van de do­na­teurs, ver­telt de woord­voer­der tot slot. ,,Dat is jam­mer, want we be­dan­ken ze na­tuur­lijk graag voor hun bij­dra­ge!”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.