Freek wil ie­der­een aan de pie­pers

De ou­de ver­trouw­de aard­ap­pel wordt dit week­end eens flink in de spot­lights ge­zet tij­dens De Pie­per­show op de Wal­len. Chef-kok Freek van Noort­wijk draagt de knol­groen­te een warm hart toe en heeft er zelfs een koos­naam­pje voor.

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - IRIS HER­MANS nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

„Si­ri, wat doe jij het liefst met aard­ap­pe­len?” Het gaat niet om mij, Freek, ver­schijnt op de iPho­ne van Freek van Noort­wijk (29). Hij moet er­om la­chen: „Je hebt toch ook he­le­maal niets aan die Si­ri.”

In Ma­ris Pi­per in de Pijp, het vier­de res­tau­rant van de jon­ge chef-kok, vindt het ‘diep­te-in­ter­view’ plaats. Niet over Mas­terChef, ook niet over het wel en wee van een suc­ces­vol­le chef-kok en ze­ker niet over zijn toe­kom­sti­ge bruid Kat­ja Schuur­man.

Maar over de aard­ap­pel, de knol­groen­te die ko­mend week­end in het zon­ne­tje wordt ge­zet tij­dens De Pie­per­show. Freek komt bin­nen met een snack­ap­pel die hij voor hem op de bar neer­zet en meteen tot gro­te doch kort­ston­di­ge ver­war­ring leidt: ‘Maar het ging toch over aard­ap­pels?’ („Ja, maar die kun je niet rauw eten.”) Zo, zegt hij dan, en zet z’n tan­den in de flin­ke Pink La­dy, ,,aard­ap­pe­len dus.” Na een be­schei­den dis­cus­sie over het juis­te meer­voud - waar de chef-kok be­hal­ve goed met ‘lek­ker eten’ ook goed met taal blijkt en aan het lang­ste voor­keurs­spel­ling-eind trekt (al mag ‘aard­ap­pels’ ook, red.) - brandt de Bra­ban­der los.

Z’n al­ler­eer­ste ooit, her­in­nert ie zich niet meer („ik zal ze vast als ba­by heb­ben ge­ge­ten”), de lek­ker­ste ooit zijn toch wel die van z’n moe­der. Goed voor­ge­kookt en ‘met zorg en aan­dacht’ ge­bak­ken in olijf­olie. Hij likt er z’n lip­pen weer bij af als hij aan de ge­bak­ken aard­ap­pe­len aan moe­ders keu­ken­ta­fel in Bre­da denkt, „die zijn nog steeds ico­nisch lek­ker”, maar dat heeft hij ‘al zo vaak’ ver­teld tij­dens in­ter­views. Iets wat hij nog nooit eer­der heeft ver­klapt dan. De ál­ler­le­lijk­ste groen­te. Hij hoeft geen se­con­de na te den­ken: schor­se­neer, ook wel: ‘een ver­ge­ten groen­te’ (mis­schien wel daar­om) en hij toont, zon­der hulp van Si­ri, su­biet een foto op z’n te­le­foon van een uit de klui­ten ge­was­sen wan­de­len­de tak­ach­ti­ge groen­te. „Niet echt mooi, toch?”

De aard­ap­pel is ook niet echt mooi, be­aamt hij, maar je kunt er wel van al­les mee. Een op­som­ming die niet zou mis­staan in een op­som­mings­spel­show volgt. Van in de oven tot in ‘een lich­te soep’ en de klas­sie­ke pu­ree. De aard­ap­pel, het meest veel­zij­di­ge stuk­je knol­groen­te. Die niet de Schijf van Vijf staat en net weer iets an­ders is dan fruit of groen­te. Of in de woor­den van Freek: „Een op­zich­zelf­staan­de voed­se­len­ti­teit, de fe­mi­nist on­der de groen­ten.”

Dat de zoe­te aard­ap­pel vaak in een adem wordt ge­noemd met de ou­de ver­trouw­de aard­ap­pel, is nog net geen vloe­ken in de kerk voor hem. Maar het is wél als ap­pels en pe­ren en zé­ker geen po­ta­to po­ta­to met de nos­tal­gi­sche knol. An­de­re smaak, an­de­re kleur, an­de­re fa­mi­lie, „ze groei­en wel het­zelf­de.” En dat pie­pers niet ge­zond voor je zou­den zijn, wuift hij in een vloei­en­de be­we­ging weg. „Tuur­lijk zit­ten er kool­hy­dra­ten in, maar een paar aard­ap­pe­len op z’n tijd is al­leen maar goed voor je, ze zit­ten vol voe­dings­stof­fen en vi­ta­mi­nes.” Hij ge­bruikt ze dan ook veel in zijn res­tau­rants en in zijn Ke­bab­zaak Pi­ta wor­den aard­ap­pe­len zelfs in plaats van de stan­daard friet ge­ser­veerd. Hij heeft zelfs een koos­naam­pje be­dacht voor de aard­ap­pel: ‘djep­pel­kes’, en zijn Bra­bant­se tong­val komt bij dit woord he­le­maal tot z’n recht. „Van die dik­ke wed­ges ge­bak­ken in os­sen­wit, vet lek­ker.”

Een uur met hem aan de bar van zijn Ma­ris Pi­per, ver­noemd naar de En­gel­se pie­per, en je hebt een nieu­we lie­ve­ling: de aard­ap­pel. Want Freek van Noort­wijk weet zelfs over zoi­ets op het eer­ste ge­zicht niet-sexy als aard­ap­pe­len zo in smaak­ma­kers en -dra­gers te pra­ten. Je krijgt er meteen zin in en raakt zelfs een beet­je krui­mig van de knol waar­van de mo­ge­lijk­he­den le­gio zijn. Zo ook dit week­end tij­dens de Pie­per­show op de Wal­len, waar hij sa­men met part­ner in po­ta­to Guil­lau­me de Beer bin­nen tien mi­nu­ten het drie­gan­gen­vlug­ger­tje ser­veert, ach­ter het raam. En het is net als een ech­te peep­show, zo be­sluit hij met zijn ken­mer­ken­de jon­gens­ach­ti­ge grijns. Er­in en er­uit. „Kom je ook?”

‘Tuur­lijk zit­ten er kool­hy­dra­ten in, maar een paar aard­ap­pe­len op z’n tijd is al­leen maar goed voor je.’

Chef­kok en pie­per­fan Freek van Noort­wijk

MITCHELL VAN VOORBERGEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.