ProRail zit in de maag met na­re over­we­gen

HET AAN­TAL TREI­NEN DAT UITVALT OF VER­TRA­GING OPLOOPT DOOR AANRIJDINGEN MET WEGVERKEER STIJGT. PRORAIL EN VVN NE­MEN MAAT­RE­GE­LEN

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - KYRIE STUIJ nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Ge­vaar­lijk, ver­tra­gend en een flin­ke kos­ten­post. De over­we­gen op het spoor zijn een doorn in het oog van ProRail en Vei­lig Ver­keer Ne­der­land. Het liefst zien de or­ga­ni­sa­ties al­les om­ge­bouwd tot een vei­li­ge tun­nel of brug, maar tot die tijd ko­men de or­ga­ni­sa­ties met een op­val­lend ad­vies: Mijd de over­weg en rij om.

Van­daag gaat de nieu­we cam­pag­ne van start. De waarschuwing is als eerst te zien bij de over­weg in Den Dol­der. Weg­ge­brui­kers wor­den ge­we­zen op het stop­pen voor rood licht en op de dichtst­bij­zijn­de tun­nel of brug in de buurt.

Treinuit­val

De ri­si­co’s van over­we­gen zijn al lan­ger in het nieuws. Nu blijkt dat ruim 1.700 trei­nen in het af­ge­lo­pen half jaar zijn uit­ge­val­len of ver­tra­ging heb­ben op­ge­lo­pen door een aan­rij­ding met wegverkeer, breidt ProRail de maat­re­ge­len ver­der uit.

„We gaan de strijd aan met on­ze ei­gen over­we­gen”, ver­telt Jaap Ei­kel­boom van ProRail. „De over­we­gen wa­ren al ge­vaar­lijk, maar met de­ze toe­na­me en ook het toe­komst­beeld waar­in er nog meer trei­nen zul­len rij­den, zien we graag dat nie­mand meer ge­bruik maakt van de over­weg.”

ProRail zou de over­we­gen lie­ver slui­ten, maar is hier­voor af­han­ke­lijk van an­de­re par­tij­en zo­als ge­meen­ten en pro­vin­cies. Het ver­mij­den van de over­weg is daar­om een ad­vies, geen ver­bod.

„We heb­ben niet de il­lu­sie dat ie­der­een zich door het ad­vies laat te­gen­hou­den”, ver­telt Ei­kel­boom. „Maar door de na­druk er­op te leg­gen wil­len we be­rei­ken dat het so­ci­aal on­wen­se­lijk wordt om er nog ge­bruik van te ma­ken.”

In de Rand­stad zijn de mees­te over­we­gen ver­le­den tijd, maar daar­bui­ten zijn er nog veel te vin­den. Daar ge­beu­ren el­ke dag ruim tien in­ci­den­ten en die zor­gen jaar­lijks voor mil­joe­nen eu­ro’s scha­de. De in­ci­den­ten zijn vol­gens ProRail bo­ven­dien vaak de oor­zaak van trein­ver­tra­gin­gen. Ei­kel­boom: „Een ma­chi­nist ziet niet de in­ten­tie waar­mee ie­mand het stop­licht ne­geert en zal al­tijd uit voor­zorg rem­men. Om­dat het zo druk is op het spoor, ga­ran­deert dat ver­tra­ging voor de vol­gen­de trein.”

Stil­ler

De over­we­gen zijn een over­blijf­sel van de be­gin­ja­ren van het trein­ver­keer in Ne­der­land, toen er een stuk min­der trei­nen re­den die je ook ver van te­vo­ren kon ho­ren aan­ko­men. De trei­nen zijn te­gen­woor­dig stil­ler, rij­den snel­ler en heb­ben een lan­ge­re rem­tijd.

De dis­cus­sie over de over­we­gen be­reik­te af­ge­lo­pen voor­jaar een hoog­te­punt na een aan­rij­ding van een trein met een au­to op een on­be­waak­te over­weg in Har­lin­gen, Fries­land. Een 31-ja­ri­ge va­der en zijn 3-ja­ri­ge zoon­tje kwa­men hier­door om het le­ven. Vlak daar­na be­sloot het ka­bi­net vijf­tig mil­joen eu­ro uit te trek­ken om de 126 on­be­waak­te over­we­gen be­ter te be­vei­li­gen.

De­ze klus gaat on­ge­veer drie jaar du­ren. Daar­na wil ProRail de pij­len rich­ten op het om­bou­wen van al­le over­we­gen tot vei­li­ge over­steek­plaat­sen, zo­als brug­gen of tun­nels. In de tus­sen­tijd is het doel om weg­ge­brui­kers te mo­ti­ve­ren he­le­maal geen ge­bruik meer te ma­ken van de over­weg.

JEROEN JUMELET | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.