EU-par­le­ment pakt Honga­rije hard aan

EEN MEER­DER­HEID VAN HET EU­RO­PEES PAR­LE­MENT IS VOOR HET AC­TI­VE­REN VAN DE ZWAAR­STE STRAF­PRO­CE­DU­RE TE­GEN HONGA­RIJE

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De ont­wik­ke­lin­gen in Honga­rije on­der pre­mier Vik­tor Or­ban vor­men een „sys­te­mi­sche be­drei­ging” voor de Eu­ro­pe­se waar­den, vindt het Eu­ro­pees par­le­ment. 448 le­den stem­den daar­om gis­te­ren voor het ac­ti­ve­ren van de zwa­re straf­pro­ce­du­re, 197 te­gen, er wa­ren 48 ont­hou­din­gen.

Een rui­me meer­der­heid sloot zich aan bij de con­clu­sies van rap­por­teur Ju­dith Sar­gen­ti­ni (GroenLinks) dat de regering van Or­ban al sinds 2010 maat­re­ge­len treft die de rechts­staat en de­mo­cra­tie uit­hol­len. Zo wor­den de on­af­han­ke­lij­ke me­dia en aca­de­mi­sche we­reld be­knot, hulp­or­ga­ni­sa­ties ge­dwars­boomd en on­af­han­ke­lij­ke rech­ters ver­van­gen door ‘vriend­jes’ van de regering.

Van door­slag­ge­vend be­lang bij de stem­ming was de po­si­tie van de Eu­ro­pe­se Volks­par­tij (EVP), de frac­tie van chris­ten­de­mo­cra­ten waar­bij ook Or­bans par­tij Fi­desz is aan­ge­slo­ten, even­als het CDA. Frac­tie­lei­der Man­fred We­ber spoor­de zijn par­tij­ge­no­ten aan in te stem­men met de op­roep, zo­als hij zelf be­sloot te doen na het de­bat dins­dag in aan­we­zig­heid van Or­ban. „Ik zag geen en­ke­le be­reid­heid bij de pre­mier om aan on­ze zor­gen te­ge­moet te ko­men.” Ook de vijf CDA’ers stem­den voor. Fi­desz wordt naar ver­wach­ting ge­schorst als lid van de EVP.

Het par­le­ment roept nu de lid­sta­ten op het zo­ge­noem­de ar­ti­kel 7 van het EU-ver­drag voor Honga­rije in te roe­pen. Daar­door kan het land uit­ein­de­lijk het stem­recht in de mi­nis­ter­ra­den wor­den ont­no­men, maar daar­over moe­ten al­le lid­sta­ten het eens wor­den.

Om het stem­recht van Honga­rije in de EU-mi­nis­ter­ra­den daad­wer­ke­lijk op te schor­ten moet nog veel ge­beu­ren. Eerst moet de kwes­tie Honga­rije op de agen­da van de ver­ant­woor­de­lij­ke EU-mi­nis­ters wor­den ge­zet. Honga­rije krijgt dan de kans zich te ver­we­ren.

Als min­stens 22 lan­den ver­vol­gens sa­men con­sta­te­ren dat er ,,een dui­de­lijk ge­vaar be­staat voor een ern­sti­ge schen­ding’’ van de Eu­ro­pe­se grond­be­gin­se­len als de­mo­cra­tie, rechts­staat en vrij­he­den, dan kan de mi­nis­ter­raad aan­be­ve­lin­gen doen om Honga­rije weer op het rech­te pad te krij­gen. Hoe­veel tijd het daar­voor krijgt, staat niet in het EU-ver­drag. Als er geen ver­be­te­ring op­treedt kun­nen mi­ni­maal ne­gen lid­sta­ten of de Eu­ro­pe­se Com­mis­sie de re­ge­rings­lei­ders tot ac­tie be­we­gen. De EU-top kan (zon­der Honga­rije) be­pa­len dat Honga­rije de EU-waar­den „ern­stig en voort­du­rend schendt”. Dit oor­deel moet una­niem zijn om een ver­volgstap te ne­men: be­slui­ten Honga­rije be­paal­de rech­ten, zo­als het stem­recht, te ont­ne­men. De kans hier­op is ech­ter klein, om­dat Po­len Or­ban steunt.

Voor die al­ler­laat­ste zo­ge­noem­de ‘nu­cle­ai­re’ stap is al­leen een zo­ge­he­ten ge­kwa­li­fi­ceer­de meer­der­heid no­dig, wat neer­komt op vijf­tien lan­den, waar dan wel ten min­ste 65 pro­cent van de to­ta­le be­vol­king van de Eu­ro­pe­se Unie moet wo­nen.

FRE­DE­RICK FLORIN | AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.