Po­li­tie houdt dit week­end sta­kings­ac­ties

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De po­li­tie blijft de aan­ge­kon­dig­de cao-ac­ties voor ko­mend week­ein­de voor­be­rei­den, on­danks dat ze door mi­nis­ter Ferd Grap­per­haus ( Jus­ti­tie en Vei­lig­heid) en de korps­chef voor de rech­ter zijn ge­sleept. Dat zegt de voor­zit­ter van po­li­tie­vak­bond ACP Ger­rit van de Kamp.

De po­li­tie heeft „de hef­tig­ste ac­ties ooit” aan­ge­kon­digd van­af vrij­dag 18.00 uur tot zon­dag 23.59 uur. De bon­den heb­ben hun ach­ter­ban op­ge­roe­pen om dan al­leen nog maar uit te ruk­ken bij echt gro­te nood en het an­de­re werk te la­ten lig­gen. De mi­nis­ter vindt dat de­ze ac­tie „on­ac­cep­ta­be­le ri­si­co’s voor de open­ba­re or­de en vei­lig­heid” op­le­vert. Vrij­dag­och­tend 11.00 uur dient het kort ge­ding.

De par­tij­en on­der­han­de­len nog al­tijd met el­kaar over een nieu­we cao. „Als het voor vrij­dag lukt, is dat mooi. Maar het be­lang­rijk­ste voor ons is een goe­de cao”, al­dus Van de Kamp. Vol­gens hem gaan de ge­sprek­ken er „ste­vig” aan toe, maar wor­den er ook stap­pen ge­zet. „Maar of het gaat luk­ken, kan ik echt niet zeg­gen.”

De aan­ge­kon­dig­de ac­ties kun­nen gro­te ge­vol­gen heb­ben voor on­der meer fes­ti­vals en voet­bal­wed­strij­den. In de ere­di­vi­sie staan on­der meer za­ter­dag­avond ADO Den Haag - PSV en zon­dag­mid­dag AZ - Fey­en­oord op het pro­gram­ma. De bon­den be­na­druk­ken dat de sa­men­le­ving en de rechts­staat met de ac­tie niet in ge­vaar mo­gen ko­men. 112 blijft dus be­reik­baar voor spoed en de po­li­tie zal daar na­vol­ging aan ge­ven. De KNVB zegt er al­les aan te doen om de wed­strij­den door te la­ten gaan. Meer kan de voet­bal­bond nog niet me­de­de­len.

De po­li­tie­bon­den strij­den on­der meer voor een ver­la­ging van de werk­druk en meer sa­la­ris. De cao-ac­ties lo­pen sinds be­gin ju­li.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.