Al­leen het al­ler­scherp­ste beeld is goed ge­noeg

INSIGHT TV ZENDT ALES UIT IN UL­TRA-HD (4K). VAN­AF VAN­DAAG IS DE ZEN­DER IN NE­DER­LAND TE ZIEN.

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT - AMARINS DE BOER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Zijn we ons be­wust waar ons eten van­daan komt? In het nieu­we pro­gram­ma Tra­vel with a Goat, bin­nen­kort uit­ge­zon­den op Insight TV, komt die vraag aan bod. Twee food­blog­gers ma­ken een reis van drie da­gen met een geit die voor de slacht is be­doeld. Ze ra­ken min of meer ge­hecht aan het dier. Na de reis ko­men ze aan bij de sla­ger en staan ze voor de moei­lij­ke keu­ze: wat nu?

Het pro­gram­ma is bin­nen­kort te zien op het we­reld­wij­de tv-ka­naal Insight TV, dat van­af van­daag toe­gan­ke­lijk is in Ne­der­land via KPN en een app. Een pri­meur, want het en­ter­tain­ment­ka­naal is vol­le­dig 4K, ook wel ul­tra-hd (UHD) ge­noemd, en richt zich com­pleet op mil­len­ni­als.

„De op­mars van 4K-tv’s gaat snel”, zegt Frank le Mair, uit­voe­rend pro­du­cent bij Insight TV. „Maar een zen­der die zich vol­le­dig op ech­te pro­gram­ma’s in 4K richt, was er nog niet.”

En dus spron­gen de Ne­der­land­se ini­ti­a­tief­ne­mers drie jaar ge­le­den in dit gat. Ze ont­wik­kel­den een zen­der en strea­mings­dienst die qua beeld haar­scherp is. In­mid­dels is Insight TV in 21 lan­den te zien, en nu wordt Ne­der­land aan het rij­tje toe­ge­voegd.

Insight TV heeft Ne­der­land­se

Waar­om lan­ce­ren jul­lie nu pas in ons land?

„Het hoofd­kan­toor zit in Ne­der­land. Maar Ne­der­land is op 4K ge­bied nog een klei­ne spe­ler. In Zuid-Ko­rea, Chi­na en Ja­pan, maar ook Duits­land en Groot-Brit­tan­nië zijn ze daar­in veel ver­der. Sim­pel ge­zegd kan daar meer da­ta door ka­bel­tjes in de grond. Maar in­mid­dels kun­nen we er ook in Ne­der­land niet meer om­heen.”

Wat kun­nen we qua in­houd ver­wach­ten?

„Veel ac­tie­sport, en­ter­tain­ment en li­fe­sty­le. Je zal geen spel­pro­gram­ma’s in stu­dio’s zien. We zijn veel bui­ten, zo­dat de kleu­ren die je met 4K krijgt, prach­tig tot zijn recht ko­men. Je ziet bij ons ook de ver­ha­len ach­ter de spor­ters. We zoe­ken het bij­voor­beeld in ex­tre­me spor­ten, zo­als wing­s­uit fly­ing of big wa­ve sur­fing, maar ook de mo­tor- en au­to­sport en na­tuur­lijk voet­bal. Ei­gen­lijk al­les met een bij­zon­der ver­haal. En 4K-UHD-kwa­li­teit maakt het dan nog in­ten­ser.”

Hoe den­ken jul­lie de mil­len­ni­al, die steeds min­der li­ne­air tv kijkt, te kun­nen be­rei­ken?

„Na­tuur­lijk kij­ken we al­le­maal naar YouTu­be en dat zul­len we blij­ven doen. Maar wij wer­ken ook sa­men met YouTu­be-fe­no­me­nen. Zo ge­ven we YouTu­be­held Ken Block de ruim­te om zijn ver­haal te ver­tel­len in Road to Gym­kha­na Grid, een prach­ti­ge film. Het ver­schil is ook: op YouTu­be is het beeld van veel vi­deo’s crap­py. Bij ons is de in­houd uniek, maar de beeld­kwa­li­teit is daar­naast ook schit­te­rend.” Insight TV wordt van­avond of­fi­ci­eel ge­lan­ceerd in Am­ster­dam. Dit is aan de voor­avond van me­dia­beurs IBC.

‘Je zal bij ons geen spel­pro­gram­ma’s in stu­dio’s zien. We zijn veel bui­ten, zo­dat de kleu­ren tot hun recht ko­men.’

Frank le Mair, Insight TV

RAFAEL ROSSI | INSIGHT

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.