JA­REN 90 IN EEN NIEUW JASJE

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Het was me het week­end wel weer. Am­ster­dam Fas­hi­on Week zorg­de voor op­val­lend ge­kle­de per­so­nen die over het Mu­se­um­p­lein pa­ra­deer­den rich­ting de mo­de­shows. Ook ik liep hier tus­sen. Een van de shows was Lich­ting: veer­tien alum­ni van ze­ven Ne­der­land­se mo­de­aca­de­mies pre­sen­teer­den hun af­stu­deer­col­lec­tie. Aan­ge­zien fas­hi­on de­sig­ners wan­de­lend voer zijn voor mij als trend­wat­cher, heb ik hen voor aan­vang van de show het hemd van het lijf ge­vraagd – om er maar een woord­spe­ling in te gooi­en. Een trend kwam voor mij heel dui­de­lijk naar vo­ren: ROOTS CELEBRATED. Zo­wel Nathan Klein, Jas­mijn Ta­ken en Re­na Jan­sen heb­ben een col­lec­tie ont­wor­pen waar hun jeugd wordt ge­mixt met het le­ven van nu.

Kleins col­lec­tie staat in het te­ken van iden­ti­teit en cul­tu­re­le af­komst. Klein: „Ik ben ge­a­dop­teerd uit In­do­ne­ver­huisd. sië, maar ik ben vaak Van el­ke cul­tuur waar­in ik heb ge­woond neem ik ei­gen­schap­pen op.” Zijn col­lec­tie gaat over de co­ming-of-age, of­te­wel: het op­groei­en van klei­ne jon­gen tot een vol­was­sen man. „Van­daar de te gro­te vor­men in de col­lec­tie.” Zijn eer­ste look gaat over zijn co­ming out. „Does mom know?”, staat er met tekst ge­schre­ven op een ont­werp. Zijn col­lec­tie heet dan ook niet voor niets ‘The First Ti­me he Kis­sed a Boy’.

Ta­kens in­steek is an­ders. Van ou­de Le­vi’s broe­ken heeft ze een nieu­we jeans ge­maakt. Hier over­heen heeft ze een flu­o­ri­de­ren­de fo­lie laag aan­ge­bracht, dat zorgt voor een plas­tic look. „Als mil­len­ni­al ken ik het ana­lo­ge en het di­gi­ta­le tijd­perk heel goed. De ja­ren 90 as­so­ci­eer ik met rui­ten en brei­sels, ter­wijl het di­gi­ta­le tijd­perk iets ste­riels en maak­baars heeft. Ik as­so­ci­eer het met plas­tic. Het is bij­na hard. Ik heb de­ze twee we­rel­den bij el­kaar ge­bracht in een beeld, om­dat ik ze bei­de om­arm.’

Jan­sen is heel let­ter­lijk in het mixen van haar jeugd met het ‘nu’. De ‘vol­was­sen we­reld’, zo­als dit con­cept ooit is be­dacht, laat ze clas­hen met de kin­der­we­reld. Het saaie grij­ze col­bert­je dat sym­bool staat voor vol­was­sen­heid, brengt ze naar het ‘nu’ door het an­ders te gaan dra­gen. Gro­te bloe­men, vro­lij­ke mas­kers en kleu­ren ty­pe­ren haar col­lec­tie. „Hier­door wordt het ste­reo­ty­pe van vol­was­sen­heid ont­kracht. De op­ge­leg­de re­gels van­uit vroe­ger gaan wij niet vol­gen”, zegt ze stel­lig.

Ha, dit is waar­om ik er­van houd om mil­len­ni­al te zijn. Lek­ker te­gen­draads! Met die dra­den ma­ken de fas­hi­on­de­sig­ners toch nog een ver­bin­ding met de ni­ne­ties. Maar wél in een jasje van de we­reld an­no 2018.

‘De ja­ren 90 as­so­ci­eer ik met rui­ten en brei­sels, ter­wijl het di­gi­ta­le tijd­perk iets ste­riels en maak­baars heeft. Ik as­so­ci­eer het met plas­tic.’

Jas­mijn Ta­ken in ge­sprek met Rens­ke Men­nen

SHOOT PHOTO BY HANNA JAN­SEN - DE­SIGN RE­NA JAN­SEN

SHOOT PHOTO BY JOOST TERMEER MODELS MEES SOETERS JIWA SAEBU JITTE VAN VEEN - DE­SIGN JAS­MIJN TA­KEN

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.