HOROSCOOP

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

RAM 21/3-19/4

Iets dat goed voor jou is, hoeft nog niet goed te zijn voor ie­mand an­ders. Houd dus re­ke­ning met de be­hoef­ten van an­de­ren en in het bij­zon­der met die van je part­ner.

STIER 20/4-20/5

Maak er van­daag een ge­zel­li­ge dag van. Je con­tac­ten met fa­mi­lie en/of vrienden ver­lo­pen bij­zon­der har­mo­nisch. Laat het niet aan de an­de­ren over, neem zelf het ini­ti­a­tief.

TWEELING 21/5-20/6

Jij hebt plan­nen, idee­ën, die je niet durft uit te voe­ren. Je denkt dat jij niet de eni­ge kunt zijn die zoi­ets be­den­ken kan en waar­om voe­ren die an­de­ren die plan­nen dan niet uit? Wel­ke an­de­ren?

KREEFT 21/6-22/7

Je werkt erg hard, maar de re­sul­ta­ten zijn er niet echt naar. Je besteedt en ver­spilt veel te veel tijd aan ru­zies en het op­los­sen van mis­ver­stan­den. Pak de oor­zaak van het pro­bleem aan.

LEEUW 23/7-22/8

Van­daag is jouw ge­luks­dag. Je wordt ver­leid en je raakt in de ban van de lief­de. Je voelt je in één woord ge­wel­dig. Je kunt de we­reld aan en je kunt niet meer hel­der den­ken, maar dat komt wel weer.

MAAGD 23/8-22/9

Ie­mand moet het eerst een stap in de goe­de rich­ting doen. Waar­om jij niet?! Je hoeft niets te ver­ge­ten, al­leen te ver­ge­ven. Je kunt het best, ge­woon pro­be­ren.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Jouw ge­voe­lig­heid laat je niet in de steek. Je voelt di­rect aan wie van je vrienden in de­ze tijd een ex­tra steun­tje in de rug no­dig heeft. Toon dat jij een wa­re vriend bent.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Jij kunt je cre­a­ti­vi­teit de vrije loop la­ten de ko­men­de tijd. Je krijgt nieu­we werk­zaam­he­den die dat no­dig heb­ben. Dat is dus echt iets voor jou.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Door jouw ob­jec­tie­ve, po­si­tie­ve en voor­al on­af­han­ke­lij­ke hou­ding, lukt het je om een moei­lij­ke en sle­pen­de kwes­tie naar ie­ders te­vre­den­heid op te los­sen. Zeer goed ge­daan!

STEENBOK 22/12-19/1

Bij het ne­men van be­slis­sin­gen heb je tel­kens tal van keu­ze­mo­ge­lijk­he­den. Maar jij hoeft je geen zor­gen te ma­ken, je hebt van­daag een neus­je voor het uit­kie­zen van het bes­te al­ter­na­tief.

WATERMAN 20/1-19/2

Jij bent ge­neigd om de ma­nier van doen van an­de­ren be­ter te vin­den dan je ei­gen ma­nier van doen. Dus denk je dat je ver­keerd be­zig bent, maar diep in je hart weet je toch wel dat dat niet waar is?

VIS­SEN 20/2-20/3

Jij ge­draagt je an­ders dan an­ders. Je vrienden zul­len dan ook ver­baasd op­kij­ken van jouw, in hun ogen, te­gen­strij­di­ge hou­ding. Je part­ner is hier het meest door ge­trof­fen. Kwets hem of haar niet.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.