Unie­ke di­ri­gent Ger­giev

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

“Als ik ie­mand on­ster­fe­lijk zou mo­gen ma­ken, zou het Ger­giev zijn”, zegt een vi­o­lis­te uit het Rot­ter­dams Phil­har­mo­nisch Or­kest over di­ri­gent Va­lery Ger­giev. Tij­dens het Ger­giev Fes­ti­val van 13 t/m 16 sep­tem­ber heb je de kans de­ze unie­ke di­ri­gent te be­won­de­ren. Or­ga­ni­sa­tor Ty­che van Bom­mel ver­telt.

Wat mo­gen we niet mis­sen?

Ab­so­luut de mas­ter­class. Ger­giev is een ge­val apart. Zo­als hij zelf zegt: je di­ri­geert met je ge­zichts­uit­druk­king. Al­leen je ex­pres­sie is van be­lang. Hier is hij be­roemd om. Je hoort van hem­zelf wat hem zo spe­ci­aal maakt. Te gek lijkt me dat. Ook de fa­mi­lie­voor­stel­ling Doorn­roos­je is ont­zet­tend leuk met li­ve te­ke­nin­gen op een groot scherm, een ac­teur en een écht or­kest. Op de­ze ma­nier zie dit be­roem­de sprook­je niet vaak. Echt een aan­ra­der.

Waar kijk je het meest naar uit?

De Ves­pers van Rach­ma­ni­n­ov. Dat is het la­te night con­cert op de vrij­dag­avond en dat is zo on­ge­loof­lijk mooi. Ik denk dat ie­der­een die daar in zo’n stoel gaat zit­ten over­wel­digd wordt. Men­se­lij­ke stem­men zijn so­wie­so al he­mels en dan nu ook nog ge­zon­gen door het fan­tas­ti­sche koor van het Ma­ri­ink­sy The­a­ter.

Hoe be­leef je het fes­ti­val?

De sfeer is in­tens en vro­lijk te­ge­lijk. Het de­len van in­ten­se mu­ziek geeft al­tijd een enor­me ver­bin­ding tus­sen men­sen. Je hebt toch iets heel emo­ti­o­neels met el­kaar ge­deeld. De bor­rels na af­loop van concerten heb­ben dus al­tijd een he­le leu­ke sfeer.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.