Ver­broe­de­ring op gra­tis un­der­ground­fes­ti­val Baroeg Open Air

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

“Ons pro­gram­ma is zo sterk dat we ze­ker op tien­dui­zend men­sen mo­gen re­ke­nen”, zegt di­rec­teur Le­on van Rijns­ber­gen van Rot­ter­dams zui­de­lijk­ste pop­po­di­um Baroeg. Dat flin­ke aan­tal be­zoe­kers is no­dig om de toe­komst van het gra­tis toe­gan­ke­lij­ke fes­ti­val vei­lig te stel­len. Vo­rig jaar dreig­de er slecht weer en er kwa­men daar­door net wat min­der be­zoe­kers. Dat was een van de re­de­nen dat de elf­de edi­tie van Baroeg Open Air dit jaar al­leen kon door­gaan met de hulp van het pu­bliek dat met een crowd­fun­dings­ac­tie en veel saam­ho­rig­heids­ge­voel zo’n vijf­tien­dui­zend eu­ro bij el­kaar bracht. Head­liner Ro­se Tat­too is vol­gens Van Rijns­ber­gen een schot in de roos. Het Au­stra­li­sche vijf­tal is van de­zelf­de ge­ne­ra­tie als land­ge­no­ten AC/ DC, al zijn de­ze ij­zer­vre­ters rau­wer en meer van de straat. Dat sprong ze­ker in hun be­gin­ja­ren in het oog, want Ro­se Tat­too was des­tijds de meest ge­ta­toe­ëer­de band ter we­reld. Van de oor­spron­ke­lij­ke be­zet­ting zijn meer­de­re le­den naar de eeu­wi­ge drank­vel­den ver­trok­ken, maar boeg­beeld An­gry An­der­son staat nog steeds zijn man­ne­tje met zijn gra­niet­grui­zen stem. Bo­ven­dien heeft het fes­ti­val vo­rig jaar net op tijd de Rot­ter­dam­se for­ma­tie De Likt ge­boekt, juist voor­dat ze door­bra­ken. Ook voor dit trio met front­man Jor­dy Dijks­hoorn wordt veel pu­bliek ver­wacht, net als voor God De­thro­ned en Hei­de­volk. Bij­zon­der is de komst van het Ame­ri­kaan­se 10 Ye­ars dat voor het eerst in Ne­der­land op­treedt.

Baroeg Open Air heeft be­hal­ve een hoofd­po­di­um ook een elec­tro­nic sta­ge. Bo­ven­dien is dit jaar meer ruim­te ge­maakt voor optredens bij de toi­let­ten. De­ze vo­rig jaar ge­ïn­tro­du­ceer­de Plee Ses­sies ble­ken een groot suc­ces te zijn. Van Rijns­ber­gen: “De weers­ver­wach­ting is ge­luk­kig heel aar­dig. We re­ke­nen er­op dat be­zoe­kers weer een ge­wel­di­ge dag heb­ben. Het meest ge­waar­deerd wordt de sfeer van broe­der­schap waar­in niet al­leen me­talheads en pun­kers, maar al­ler­lei ge­lijk­ge­stem­den el­kaar ont­moe­ten.”

“Het meest ge­waar­deerd wordt de sfeer van broe­der­schap waar­in ge­lijk­ge­stem­den el­kaar ont­moe­ten.”

Le­on van Rijns­ber­gen

Zui­der­park za­ter­dag van­af 12.00 u

MAR­CEL WAGENAAR

JOLLY FOTO

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.