Straat week­end #wooosh

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Graf­fi­ti- en an­de­re ar­ties­ten uit het bui­ten­land zijn dit week­end in Rot­ter­dam voor de al­ler­eer­ste Eu­ro­pe­se edi­tie van street art fes­ti­val POW! WOW! De straat­kun­ste­naars azen daar­bij op suc­ces tij­dens de Street Art Awards Be­ne­lux, zon­dag in de Schouw­burg. He­le­maal mooi is dat op de West­blaak te­ge­lijk de RTM World Cup Ska­te­boar­ding plaats­vindt. De Koop­goot doet mee als #Art­goot en er zijn graf­fi­ti, coo­le au­to’s en tat­toos op het Schouw­burg­plein tij­dens Wall & Wheels.

Ha­waii

Walls and Wheels is een sa­men­wer­king van Walls and Skin en De VW bro­thers Ne­der­land. Of­te­wel: stoe­re jon­gens die van mooie din­gen hou­den. Op het Schouw­burg­plein la­ten ze zien dat graf­fi­ti en au­to’s een goe­de com­bi­na­tie zijn. Voor fes­ti­val­di­rec­teur Da­ve Van­der­heij­den van POW! WOW! be­gon het al­le­maal in 2016 toen hij de Aar­dig On­der­weg Award van de RET won met Re­wri­ters010. “Het was een fan­tas­ti­sche prijs: een reis naar Ha­waii waar we naar POW! WOW! moch­ten gaan. Na­tuur­lijk heb­ben we er lek­ker op het strand ge­le­gen, maar niet zo­veel als je zou ver­wach­ten. Dit was de kans om de men­sen ach­ter POW! WOW! te le­ren ken­nen en om het eve­ne­ment hier­heen te ha­len. Ik ben er heel trots op dat Rot­ter­dam de eer­ste Eu­ro­pe­se stad is waar POW! POW! plaats­vindt. Het Vier­ha­ven­ge­bied, M4H, staat dit week­end he­le­maal in het te­ken van de hip­hop­cul­tuur. Er ge­beu­ren daar ge­wel­di­ge din­gen. Maar niet ie­der­een weet, bij­voor­beeld, dat de in­ter­na­ti­o­naal be­roem­de kun­ste­naars Joep van Lies­hout en Daan Roo­se­gaar­de daar zit­ten. Er ko­men zo’n ze­ven­tig kun­ste­naars die de om­ge­ving flink zul­len ver­fraai­en. We ho­pen veel meer cre­a­tie­ve fo­cus op dit ge­bied te krij­gen. Zo lan­ce­ren we een nieu­we rou­te, waar­mee je het Vier­ha­ven­ge­bied kunt ont­dek­ken aan de hand van muur­schil­de­rin­gen.” Van­der­heij­den is ook heel blij met het mu­ziek­pro­gram­ma op za­ter­dag bij de Kei­le­werf.

Rot­ter­dams ta­lent

Van­der­heij­den wil zich met POW! WOW! niet al­leen be­per­ken tot graf­fi­ti en mu­ziek. Zo is er ook een ex­po­si­tie in het HAKA-ge­bouw waar het he­le week­end werk van tien Rot­ter­dam­se ta­len­ten is er te zien en te koop. ‘Part 1’ heet de ex­po­si­tie en de toe­gang is gra­tis. Spor­ten als street­ball ho­ren

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.