Vol­tooid ver­le­den tijd?

IN NAVOLGING VAN BEL­GIË START IN NE­DER­LAND EEN CAM­PAG­NE TE­GEN HET GE­BRUIK VAN SMARTPHO­NES IN HET VER­KEER. HOE GAAT DAT BIJ DE ZUIDERBUREN?

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - KOEN VAN WEEL | ANP SARAH SITANALA nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Een lang­du­ri­ge cam­pag­ne moet er de ko­men­de ja­ren voor zor­gen dat we nooit meer on­ze smartpho­ne ge­brui­ken in de au­to. In Bel­gië zijn ze vo­rig jaar al met zo’n ac­tie be­gon­nen.

Een lang­du­ri­ge cam­pag­ne moet het ge­bruik van smartpho­nes op de fiets of ach­ter het stuur dras­tisch te­rug­drin­gen. Gis­te­ren wer­den de plan­nen hier­voor be­kend ge­maakt.

Hoe­wel het me­ren­deel van de weg­ge­brui­kers be­seft dat te­le­foon­ge­bruik in het ver­keer ge­vaar­lijk is, doen we het toch. Of zo’n cam­pag­ne met spot­jes op ra­dio, te­le­vi­sie, so­ci­al me­dia en in bios­co­pen hier op kor­te ter­mijn ver­an­de­ring in kan bren­gen, kun­nen on­ze zuiderburen goed ver­tel­len.

In Bel­gië lan­ceer­de de Vlaam­se Stich­ting Ver­keers­kun­de (VSV) in ok­to­ber 2017 na­me­lijk een­zelf­de soort cam­pag­ne. Naast rij­den on­der in­vloed was het ge­bruik van de smartpho­ne ach­ter het stuur daar een be­lang­rijk the­ma voor het ver­gro­ten van de ver­keers­vei­lig­heid.

Vol­gens Stijn Dhondt van de VSV is de cam­pag­ne voor­zich­tig po­si­tief te noe­men. Zo was er een af­na­me te zien in het veel­vul­dig ge­bruik van de smartpho­ne ach­ter het stuur door de ri­si­co­groep (25-34 jaar), van ‘ re­gel­ma­tig’ naar ‘af en toe’.

Dhondt: „Ook ga­ven meer be­stuur­ders aan bij de eerst­vol- gen­de rit hun te­le­foon bui­ten hand­be­reik te zul­len leg­gen en was het aan­tal be­stuur­ders dat dacht hun te­le­foon bij de hand te zul­len ne­men af­ge­no­men.” Bot­sing De Bel­gi­sche cam­pag­ne heeft tot nu toe dus zijn werk ge­daan. Al vreest Anna Boet dat een der­ge­lij­ke cam­pag­ne nooit echt een eind aan het ge­bruik van smartpho­nes ach­ter het stuur zal ma­ken. Boet (28) on­der­vond twee jaar ge­le­den sa­men met haar moe­der en zus hoe het is om te wor­den aan­ge­re­den door ie­mand die ach­ter het stuur aan het ap­pen is.

„We re­den op de snel­weg rich­ting een fi­le en op het mo- ment dat mijn moe­der het knop­je van de alarm­lich­ten wilt in­druk­ken, ziet ze de au­to ach­ter ons met vol­le snel­heid op ons af­ko­men. Het meis­je zat op haar te­le­foon en zag dus niet dat er voor haar een fi­le ont­stond.”

Boet werd sa­men met haar moe­der en zus tus­sen twee vracht­wa­gens door ge­slin­gerd. Won­der bo­ven won­der raak­te nie­mand ge­wond. Boet be­seft dat ze heel veel ge­luk heb­ben ge­had. „Het meis­je was heel erg ge­schrok­ken, en ik snap dat ze het niet zo be­doel­de, maar het was ge­woon on­ge­loof­lijk stom van haar. Voor mij is te­le­foon­ge­bruik ach­ter het stuur ge­lijk aan dron­ken rij­den.”

En laat dron­ken rij­den nu iets zijn wat, on­danks tal­lo­ze Bob-cam­pag­nes, ook nog steeds ge­beurt. Ook heb­ben veel film­pjes waar­in de im­pact van te­le­foon­ge­bruik ach­ter het stuur wordt aan­ge­toond nog niet voor een enor­me af­na­me ge­zorgd. Boet is daar­om scep­tisch over de uit­komst van de aan­staan­de cam­pag­ne. Tech­niek Is een cam­pag­ne al­leen dan wel ge­noeg? Moet er niet meer ge­beu­ren? Vol­gens Jo­sé de Jong van Vei­lig Ver­keer Ne­der­land zijn er nog geen tech­ni­sche mo­ge­lijk­he­den om te­le­foon­ge­bruik in de au­to he­le­maal te­gen te gaan. „Dit zal ook niet snel ge­beu­ren. Het net­werk kan bij­voor­beeld niet zien of je in een trein zit of een bij­rij­der bent.”

‘Ik snap dat ze het niet zo be­doel­de, maar het was on­ge­loof­lijk stom van haar.’ Anna Boet

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.