Echt waar: ap­p­groep geeft stress

WE WOR­DEN GEK VAN AL DIE APPGROEPEN. DAT IS NU OOK WE­TEN­SCHAP­PE­LIJK BE­WE­ZEN.

Metro Holland (Rotterdam) - - Voorzijde Pagina - AN­NE KERSTEN nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

‘Ver­jaar­dag sep­tem­ber’, ‘Bor­re­len’, ‘Ca­deau­tje col­le­ga S.’. Als je door What­sApp scrollt, kom je tien­tal­len groepsapps te­gen waar je (soms te­gen wil en dank) in zit. Het is ech­ter we­ten­schap­pe­lijk be­we­zen dat die groepsapps een bron van stress zijn, schrijft het Bel­gi­sche ma­ga­zien Knack. Mas­saal uit al die ver­ma­le­dij­de groe­pen stap­pen dus!

In Mün­chen is, in sa­men­wer­king met jon­ge­ren, een on­der­zoek naar What­sApp-stress ge­daan. De jon­ge­ren, die prak­tisch ge­zien op­groei­den met apps als What­sApp, klaag­den over de stress die ze er­voe­ren wan­neer ze veel ap­pjes bin­nen­kre­gen en de push­mel­din­gen zich op­sta­pel­den. Sarah Die­fen­bach, pro­fes­sor Psy­cho­lo­gie aan de Lud­wig-Maxi­mi­liansU­ni­ver­sität in Mün­chen: „We ont­dek­ten dat zo­ge­naam­de push­be­rich­ten, die op het be­gin­scherm van je smartpho­ne ver­schij­nen, fu­nest kun­nen zijn voor het wel­be­vin­den. Wij vroe­gen aan de deel­ne­mers van ons on­der­zoek om die push­be­rich­ten twee we­ken uit te zet­ten. Dat le­ver­de een op­val­len­de da­ling van stress op. Al had het ook een na­deel: hun om­ge­ving re­a­geer­de vaak boos om­dat ze niet snel ge­noeg meer re­a­geer­den op be­rich­ten.”

Die­fen­bach ont­dek­te dat hoe meer groepsapps ie­mand heeft, hoe meer stress die­ge­ne heeft. Vol­gens haar speelt angst voor so­ci­a­le iso­la­tie een rol bij de mas­sa­le par­ti­ci­pa­tie in de groepsapps. „On­ze com­mu­ni­ca­tie is voor een groot deel ver­huisd naar het vir­tu­e­le ni­veau. Waar­schijn­lijk vin­den veel men­sen zo’n ver­ve­len­de groepsapp be­ter dan niets. Het pro­bleem is dat veel men­sen zo’n groep niet dur­ven te ver­la­ten, uit angst om an­de­ren te kwet­sen. Dus pro­be­ren ze het ge­woon te ne­ge­ren. Veel groe­pen heb­ben na ver­loop van tijd nog maar en­ke­le ac­tie­ve le­den”, zegt ze te­gen Knack.

Ook de lees­be­ves­ti­gin­gen zijn een bron van zor­gen, al­dus Die­fen­bach. „De­ge­ne die zo’n be­richt heeft ver­stuurd ziet dat de an­de­re dat heeft ge­le­zen, maar niet ant­woordt. Hij wordt dus on­ge­dul­dig en mis­schien zelfs boos.” Wat zorgt voor druk om snel te ant­woor­den. „Het pro­bleem is dat er nog maar wei­nig con­sen­sus is over di­gi­ta­le com­mu­ni­ca­tie. De ene vindt dat je met­een moet ant­woor­den, net als in een ‘ge­woon ge­sprek’. Ter­wijl de an­der zo’n What­sApp-be­richt eer­der als een mail be­schouwt, die je ook na een paar uur kunt be­ant­woor­den.”

Het ad­vies van Die­fen­bach: praat er­over met je vrien­den en fa­mi­lie. En de gou­den tip voor wie min­der stress kan ge­brui­ken: „Scha­kel de lees­be­ves­ti­gin­gen uit.”

‘Wij vroe­gen aan de deel­ne­mers van ons on­der­zoek om die push­be­rich­ten twee we­ken uit te zet­ten. Dat le­ver­de een op­val­len­de da­ling van stress op.’ Sarah Die­fen­bach, pro­fes­sor Psy­cho­lo­gie aan de Lud­wig- Maxi­mi­liansU­ni­ver­sität in Mün­chen

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.