Ka­jak van Kamp­huis ge­von­den in Noor­we­gen

DE NOOR­SE PO­LI­TIE HEEFT DE KA­JAK VAN DE VERMISTE NE­DER­LAN­DER ARJEN KAMP­HUIS GE­VON­DEN

Metro Holland (Rotterdam) - - News -

De po­li­tie in Noor­we­gen heeft de ka­jak van de vermiste Ne­der­lan­der Arjen Kamp­huis ge­von­den. De ka­no is ge­von­den in de om­ge­ving waar eer­der an­de­re spul­len van hem zijn ge­von­den. Wel­ke dat zijn wil de po­li­tie nog niet zeg­gen. Vol­gens het Noor­se tv-sta­ti­on TV2 zou­den er iden­ti­teits­pa­pie­ren van Kamp­huis bij­zit­ten.

De ka­no is vol­gens de po­li­tie ge­von­den tij­dens een zoek­tocht die volg­de op de vondst van die spul­len. Een vis­ser vond die, bij de kust in de buurt van de Kvæn­flå­get, een klei­ne berg die ligt tus­sen Faus­ke and Rog­nan. Dat is ten oos­ten van Bodø, de plaats waar Kamp­huis op va­kan­tie was. Hij wordt sinds 20 au­gus­tus ver­mist.

Er was al ge­zegd dat Kamp­huis in Ne­der­land een op­vouw­ba­re ka­jak had ge­kocht voor zijn va­kan­tie om­bij de fjor­den van Noor­we­gen te gaan ka­jak­ken. De po­li­tie denkt dat Kamp­huis de ka­jak mis­schien heeft mee­ge­no­men in een don­ke­re tas. Toen hij uit­check­te uit het ho­tel in Bodø op 20 au­gus­tus, was hij in het be­zit van twee don­ke­re tas­sen, stelt d epo­li­tie. Het ge­wicht van de op­vouw­ba­re ka­jak is 15 ki­lo.

De fa­mi­lie van Kamp­huis i had gis­ter­och­tend nog niet ge-

‘We zijn er blij mee en heb­ben het ge­voel dat er hard aan wordt ge­werkt om hem te vin­den.’ De fa­mi­lie van de vermiste Arjen Kamp­huis

hoord wat voor spul­len wa­ren ge­von­den, maar zei blij te zijn dat er uit­ge­breid wordt ge­zocht naar Kamp­huis. „Ze zijn nu in een gro­ter ge­bied aan het zoe­ken. Er zijn ook drie ver­schil­len­de dien­sten be­zig met de zaak. We zijn er blij mee en heb­ben het ge­voel dat er hard aan wordt ge­werkt om hem te vin­den”, al­dus een woord­voer­ster van de fa­mi­lie. „Er zijn op dit mo­ment een hoop open vra­gen, we hou­den ook daar­om ook ze­ker goe­de hoop.”

Sinds zon­dag zijn ook twee Ne­der­land­se agen­ten in Bodø om te hel­pen bij het on­der­zoek. De vermiste cy­ber­se­cu­ri­ty­spe­ci­a­list woont en werkt in Am­ster­dam en zou op 22 au­gus­tus te­rug­ke­ren naar Ne­der­land.

JASPER JUINEN | ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.