In­do­ne­sië stopt bui­ten­land­se hulp

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

De In­do­ne­si­sche re­ge­ring legt de bui­ten­land­se hulp na de aard­be­ving en tsuna­mi op Su­la­we­si aan ban­den. De dienst voor ram­pen­be­strij­ding wil dat bui­ten­land­se hulp­or­ga­ni­sa­ties hun per­so­neel „on­mid­del­lijk te­rug­roe­pen.” De hulp­ver­le­ners zijn niet meer wel­kom op plek­ken die door de ramp zijn ge­trof­fen. „Als we de­ze stap­pen niet ne­men, be­lan­den we in een si­tu­a­tie waar­in bui­ten­land­se hulp­ver­le­ners de red­dings­ope­ra­tie en ber­gings­werk­zaam­he­den van het na­ti­o­na­le team in de weg lo­pen”, zegt een woord­voer­der van het mi­nis­te­rie.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.