ENER­GIE BE­SPA­REN MET DE VVE

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Ge­zond en com­for­ta­bel wo­nen, maar niet te veel be­ta­len voor ener­gie en on­der­houds­kos­ten? Het kan! Voor­al VvE’s doen er slim aan om (groot) on­der­houd te com­bi­ne­ren met maat­re­ge­len die goed zijn voor het mi­li­eu én voor de por­te­mon­nee.

Bij de aan­koop en in­stal­la­tie van ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len moet je, sa­men met al­le an­de­re ei­ge­na­ren, al­leen wel veel, soms moei­lij­ke be­slis­sin­gen ne­men. VVE-010 kan daar­bij hel­pen met er­va­ren, on­af­han­ke­lij­ke ad­vi­seurs die het he­le tra­ject gra­tis be­ge­lei­den.

De ad­vi­seur be­kijkt de bouw­kun­di­ge staat van uw pand, stelt een aan­tal ener­gie­be­spa­ren­de maat­re­ge­len voor, be­kijkt van wel­ke le­nin­gen en sub­si­dies de VvE kan pro­fi­te­ren en helpt bij het aan­vra­gen hier­van.

Al­le­maal gra­tis, dank­zij de Eu­ro­pe­se ELENA-sub­si­die (Eu­ro­pean Lo­cal Ener­gy As­sis­tan­ce) die de ge­meen­te Rot­ter­dam hier­voor heeft aan­ge­vraagd.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.