Zeg toe­rist, ga eens hier naar­toe...

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO - KYRIE STUIJ

Rol­kof­fers, Airbnb-gek­te, krap­te op de fiets­pa­den. Am­ster­dam heeft het ge­had met de gro­te hoe­veel­heid be­zoe­kers. Nu uit cij­fers van het NBTC blijkt dat het aan­tal toe­ris­ten de ko­men­de ja­ren ook nog eens ex­plo­sief zal toe­ne­men, wordt op­nieuw ge­op­perd om an­de­re Ne­der­land­se ste­den be­ter te pro­mo­ten, zo­dat toe­ris­ten zich meer gaan ver­sprei­den. Maar waar ga je dan naar­toe? EIND­HO­VEN: GE­ZEL­LIG­HEID IN HIP­PE BROEDPLAATS

Bij­zon­de­re ar­chi­tec­tuur, een hip­pe stads­wijk die niet on­der doet voor een me­tro­pool als Lon­den en na­tuur­lijk de Bra­bant­se ge­zel­lig­heid. De 29-ja­ri­ge straf­recht­ad­vo­ca­te Le­o­nie van der Grin­ten gaat voor­lo­pig ab­so­luut niet weg uit Eind­ho­ven. „Het is écht een fan­tas­ti­sche stad. Niet ie­der­een weet het mis­schien, maar Eind­ho­ven heeft zo­veel te bie­den.”

Van der Grin­ten noemt on­der meer Strijp-S, de op­ko­men­de stads­wijk waar ze zo van on­der de in­druk is dat ze er haar ei­gen ad­vo­ca­ten­kan­toor heeft ge­ves­tigd. Als haar werk­dag voor­bij is, be­vindt Van der Grin­ten zich in een brui­sen­de men­gel­moes van op­ko­men­de de­sig­ners, bij­zon­de­re boe­tiek­jes en toon­aan­ge­ven­de res­tau­rants. „Er is echt niets in Ne­der­land dat ver­ge­lijk­baar is met Strijp S. Door­dat het een voor­ma­lig ter­rein is van Phi­lips zie je over­al dat in­du­stri­ë­le ka­rak­ter te­rug. Dat ge­com­bi­neerd met spe­ci­aal­zaak­jes, nieu­we lof­ts en op­val­len­de ini­ti­a­tie­ven, maakt het heel bij­zon­der.”

Eind­ho­ven is qua in­wo­ner­aan­tal de vijf­de groot­ste stad van Ne­der­land en groeit hard. De stad ken­nen we on­der meer als de thuis­ha­ven van Phi­lips, de Tech­ni­sche Uni­ver­si­teit, Eind­ho­ven Air­port en het jaar­lijk­se eve­ne­ment, de Dut­ch De­sign Week. Met veel mo­der­ne ar­chi­tec­tuur, ge­com­bi­neerd met op­ko­men­de broed­plaat­sen die de cre­a­tie­ve en tech­ni­sche sec­tor ver­bin­den, is de stad het best te ver­ge­lij­ken met Rot­ter­dam.

„Als het gaat om his­to­ri­sche stra­ten is Eind­ho­ven na­tuur­lijk niet zo mooi als Am­ster­dam, maar met Strijp-S, het mu­se­u­maan­bod en in­wo­ners van al­le leef­tij­den is de stad ab­so­luut een leuk al­ter­na­tief voor toe­ris­ten.” Bo­ven­dien kent Eind­ho­ven een cul­tuur die in de Rand­stad toch wat ver­der te zoe­ken is. La­chend: „Die Bra­bant­se ge­zel­lig­heid hè? Ik ben echt gek op de men­sen hier. Je maakt snel een praat­je. Zo­als laatst, toen ik op het ter­ras zat en aan een vriend ver­tel­de dat ik hon­ger had. Voor ik het wist kreeg ik een bit­ter­bal van de buur­man aan­ge­bo­den. Ja, dat zijn toch mooie din­gen.”

HARDERWIJK: IDE­AAL VOOR DE BOURGONDIËR

Hij is er ge­bo­ren, ge­to­gen en weet nu al dat hij ook nooit meer weg­gaat: De 31-ja­ri­ge Mar­tijn Peij­nen­burg is ver­knocht aan Harderwijk, de stad in de pro­vin­cie Gel­der­land die de mees­ten mis­schien ken­nen van het Dol­fi­na­ri­um. Maar dat is vol­gens Peij­nen­burg al lang niet meer het boeg­beeld van zijn stad.

Wat wel? Nou, lek­ker eten en drin­ken, bij­voor­beeld. „De ho­re­ca is hier echt fan­tas­tisch. On­ze bin­nen­stad telt meer­de­re be­kroon­de eet­ge­le­gen­he­den, waar­on­der twee res­tau­rants met Mi­che­l­in­ster­ren op loop­af­stand van el­kaar. Maar het is niet zo dat je al­leen maar duur kunt eten, er zijn ge­noeg ge­zel­li­ge klei­ne eet­tent­jes.”

Peij­nen­burg kijkt nog el­ke dag zijn ogen uit als hij door de his­to­ri­sche bin­nen­stad loopt. Harderwijk is een Han­ze­stad en heeft daar­door, net als bij­voor­beeld Zwol­le en Arn­hem, een rij­ke ge­schie­de­nis.

Maar er is lang niet al­leen ‘ou­de meuk’. Toe­ris­ten kun­nen bij­voor­beeld strui­nen over de net aan­ge­leg­de bou­le­vard, waar ter­ras­jes uit­zicht bie­den op de nieu­we bin­nen­ha­ven.

En er is meer nieuw in Harderwijk, zo­als het dit jaar ge­o­pen­de Ma­ri­us van Dok­kum mu­se­um, naar aan­lei­ding van een zeer suc­ces­vol­le ten­toon­stel­ling van de kunst­schil­der,in 2015. Een mu­se­um dat Peij­nen­burg, van­we­ge de toe­gan­ke­lij­ke en soms maat­schap­pij­kri­ti­sche kunst, ook aan leef­tijds­ge­no­ten zou aan­ra­den. „Wat het ook bij­zon­der maakt is dat het mu­se­um ge­wijd is aan een nog le­ven­de kunst­schil­der.”

Met de Ve­lu­we, de zand­ver­stui­ving en mo­ge­lijk­he­den tot wa­ter­re­cre­a­tie op fiets­af­stand, ziet Peij­en­burg zijn woon­plaats als een ide­a­le plek voor toe­ris­ten die ver­rast wil­len wor­den door de bij­zon­de­re com­bi­na­tie van stad en na­tuur. En wie denkt dat Harderwijk mis­schien wat sla­pe­rig is, heeft het mis.

„Er wo­nen hier juist veel jon­ge­ren. Steeds va­ker zie ik dat ze be­wust de keu­ze ma­ken om te­rug te ke­ren na hun stu­die of zelfs he­le­maal niet te ver­hui­zen.”

’T GOOI: VAN HIS­TO­RI­SCHE VESTING TOT FOODHAL

‘Kom voor­al naar ’t Gooi!’ De 31-ja­ri­ge Chantal Schram breekt graag een lans voor de re­gio waar ze van­daan komt, en na een pe­ri­o­de in Am­ster­dam ook weer naar is te­rug­ge­keerd.

„Ik mis­te de na­tuur. Niet ie­der­een weet hoe mooi het hier is. Je kunt uren wan­de­len door het Goois Na­tuur­re­ser­vaat, dat echt ki­lo­me­ters be­slaat.”

Schram ziet al­leen maar mo­ge­lijk­he­den voor toe­ris­ten in haar woon­re­gio. „Er is hier ge­noeg en­ter­tain­ment. Hil­ver­sum heeft bij­voor­beeld net een nieuw stads­cen­trum ge­kre­gen. Het over­dek­te win­kel­cen­trum ziet er mo­dern en ge­likt uit, dat heeft iets weg van een Ame­ri­kaan­se ‘mall’. Ook is er een foodhal in het klein: MOUT. Een heel tof con­cept waar­in je ge­woon op het ter­ras kan zit­ten en je eten bij ver­schil­len­de stands kunt be­stel­len. Je hoeft dus niet te lo­pen, maar krijgt wel ver­schil­len­de soor­ten ge­rech­ten op je bord.”

Maar het is voor­al de com­bi­na­tie van cul­tuur en stad waar­door Schram denkt dat toe­ris­ten zich hier pri­ma kun­nen ver­ma­ken. „Naar­den is een ech­te ves­ting­stad. Dat kun je zelfs zien op Goog­le Maps, waar de ster­vorm van de stad nog zicht­baar is. En als je daar loopt, dan voelt het als­of je te­rug bent in de tijd. Daar kun je je ver­lie­zen in een his­to­risch en cul­tu­reel ver­haal.”

Zelf woont Schram in Bus­sum, maar de om­lig­gen­de ste­den be­zoekt ze vaak ge­noeg, van­we­ge de re­la­tief kor­te af­stan­den in ’t Gooi. Van­we­ge de cen­tra­le lig­ging zou het bo­ven­dien een goe­de uit­vals­ba­sis voor toe­ris­ten kun­nen zijn. Am­ster­dam en Utrecht lig­gen im­mers om de hoek.

Schram kan zich nog wel­eens er­ge­ren aan het beeld dat Nederlanders heb­ben van ’t Gooi. „Er wordt toch vaak ge­dacht dat hier al­leen maar rij­ke men­sen wo­nen of BN’ers. Mis­schien door tv-pro­gram­ma’s als Ech­te Gooi­sche Meis­jes en na­tuur­lijk is dat wel er­gens op ge­ba­seerd, maar het gaat maar om een klei­ne groep. Het gros van de in­wo­ners is he­le­maal niet zo. Het beeld dat men­sen van de­ze re­gio heb­ben is in ie­der ge­val niet mijn beeld.”

PRISCA VIS­SER

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.