Steeds weer dat dron­ken ge­schreeuw

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO - JULIA ONCLIN j.onclin@tmg.nl

Al­tijd maar la­waai om je heen heb­ben, is scha­de­lij­ker dan je zou den­ken. San­ne Veld­man (26) weet er al­les van. Ze woon­de tij­dens haar stu­die een half­jaar sa­men met haar vriend op de Wal­len in Am­ster­dam.

„Soms was er een klant ver­ve­lend, dan druk­te een pros­ti­tu­ee op het alarm. Als het in de buurt was, word je er wel wak­ker van. Het klinkt een beet­je als een brand­alarm”, ver­telt San­ne. Sa­men met haar vriend be­leef­de ze veel sla­pe­lo­ze nach­ten op de Wal­len en dat kwam mee­stal niet door de pros­ti­tu­ees die be­ne­den aan het werk wa­ren. „In prin­ci­pe hoor­de je niks. Ze had­den al­tijd zacht­jes de ra­dio aan maar zelfs die hoor­de je bo­ven niet. Waar we wel last van had­den wa­ren de dron­ken toe­ris­ten die naar el­kaar schreeuw­den. Ze wa­ren dan aan het ‘over­leg­gen’ of ze bij de pros­ti­tu­ees naar bin­nen zou­den gaan.”

De ene avond was vol­gens San­ne er­ger dan de an­der. Voor­al in het week­end was het re­gel­ma­tig raak. „Je weet voor­dat je er gaat wo­nen dat het niet heel rus­tig is, maar dit was wel echt hef­tig. Ik ging af en toe zelfs naar mijn ou­ders zo­dat ik even bij kon sla­pen”, ver­zucht ze. Hoe laat ze ging sla­pen hing af van de tijd waar­op het rus­tig werd. De ene keer was het om half twee ’s nachts al rus­tig, maar ook vaak ge­noeg pas rond drie uur. Het slaap­te­kort be­zorg­de San­ne best veel stress. „Het is on­ge­zond om wei­nig te sla­pen. Je bent moe en je kunt je niet goed con­cen­tre­ren.”

Bri­git Jans­sen, hoofd van de af­de­ling Mi­li­eu­kwa­li­teit en Ge­zond­heid bij het RIVM, is het met San­ne eens dat la­waai kan zor­gen voor ge­zond­heids­pro­ble­men. „Uit we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek blijkt dat ge­luid een stres­sor is. Als je daar lang­du­rig of te vaak aan bloot­ge­steld wordt, kan dat een ef­fect heb­ben op je bloed­druk, die wordt dan ho­ger. Hart- en vaat­ziek­ten of dia­be­tes lig­gen dan op de loer”, zegt Jans­sen. Van­uit de maat­schap­pij klinkt in zo’n ge­val vaak dat ‘je dan toch ge­woon kunt ver­hui­zen’, maar vol­gens Jans­sen is dat niet zo sim­pel. „Voor heel veel men­sen is ver­hui­zen geen op­los­sing, om­dat ze die mo­ge­lijk­heid niet heb­ben.”

San­ne had die mo­ge­lijk­heid wél. Zij en haar vriend pak­ten hun bie­zen en ver­kas­ten naar hun nieu­we wo­ning in de veel rus­ti­ge­re wijk de Pijp. „Ik merk wel echt het ver­schil tus­sen wo­nen op de Wal­len en wo­nen in de Pijp”, zegt ze. „On­ze slaap­ka­mer zit aan de ach­ter­kant van het huis, daar is het heer­lijk rus­tig. Ik merk dat ik veel uit­ge­rus­ter ben en me be­ter kan con­cen­tre­ren.”

San­ne raadt ie­der­een die in een druk­ke buurt gaat wo­nen aan een goe­de in­schat­ting te ma­ken. „Toen ik op de Wal­len ging wo­nen wist ik al dat het niet een heel rus­ti­ge buurt zou zijn. Wil je daar gaan wo­nen, dan vind ik wel dat je een soort van to­le­ran­tie­grens moet heb­ben.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.