HOROSCOOP

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO -

RAM 21/3-19/4

Jij hebt een fout ge­maakt, so what? Blijf er niet over pie­ke­ren, maar steek je han­den uit de mou­wen om de boel weer te her­stel­len. Als je niet te lang wacht, is het daar­voor nog niet te laat.

STIER 20/4-20/5

Je fan­ta­sie maakt over­uren de­ze pe­ri­o­de. Kom zo nu en dan met twee voe­ten te­rug op aar­de, om niet de draad met de re­a­li­teit te ver­lie­zen. Ver­der is er niets mis met nieu­we en fris­se idee­ën.

TWEE­LING 21/5-20/6

Al­les loopt door el­kaar de laat­ste da­gen. Als je de si­tu­a­tie tot rust wil bren­gen, zul je jouw bes­te been­tje voor moe­ten zet­ten. Zorg dat je niet emo­ti­o­neel be­trok­ken raakt in de­ze war­boel.

KREEFT 21/6-22/7

Be­denk eerst eens goed wat je nu wer­ke­lijk wil. Het is on­ver­stan­dig om je vast te leg­gen, ter­wijl je nog he­le­maal niet ze­ker bent van je zaak. Dan kun je be­ter nog even wach­ten.

LEEUW 23/7-22/8

Jij wil on­af­han­ke­lijk zijn maar de om­stan­dig­he­den ge­ven je een af­han­ke­lijk ge­voel. Maar ben jij dat ook? Laat je niets aan­pra­ten, voel wat je zelf voelt. Voel je ge­luk­kig als je dat bent.

MAAGD 23/8-22/9

Pro­beer van­daag eens ex­tra goed te luis­te­ren naar an­de­ren en ver­an­der niet te snel van on­der­werp. Mis­schien le­vert die stra­te­gie jou van­daag een in­te­res­sant ge­sprek op.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Jij hebt vol­doen­de slaap no­dig, dat weet je toch? Van­daag heb je ex­tra slaap no­dig na die druk­ke da­gen. Ga maar eens vroeg naar bed van­avond.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Jouw emo­ti­o­ne­le toe­stand is van­daag niet op­ti­maal. Van­daar dat het ver­stan­dig is be­lang­rij­ke be­slis­sin­gen uit te stel­len tot­dat je weer iets even­wich­ti­ger bent.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Jij wil kno­pen door­hak­ken en vraag­stuk­ken uit de weg rui­men. Er ko­men ech­ter nog nieu­we ge­beur­te­nis­sen die de si­tu­a­tie weer kun­nen ver­an­de­ren. Wacht dus nog even.

STEENBOK 22/12-19/1

Jij maakt je veel te druk. De boog kan niet al­tijd ge­span­nen zijn. Ga er eens lek­ker tus­sen­uit, een week­je of des­noods maar een paar da­gen. Je hebt het drin­gend no­dig, dat voel je zelf toch ook wel?

WATERMAN 20/1-19/2

Jij gaat van rich­ting ver­an­de­ren, nieu­we we­gen be­wan­de­len. Dat doe je niet al­leen, maar sa­men met je part­ner. Een gun­sti­ge ont­wik­ke­ling zo­lang jul­lie el­kaar maar niet uit het oog ver­liest.

VISSEN 20/2-20/3

Je hebt de si­tu­a­tie waar jij je in be­vindt zelf ge­cre­ëerd. Je kunt maar het bes­te je mond hou­den en daar niet te veel op­hef over ma­ken. Dan is men al­les het snelst weer ver­ge­ten en jij ook. El­ke dag de Me­tro-horoscoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.