Vriend­schap en slecht voet­bal

Vriend­schap en het ge­deel­de Met die ty­pisch rau­we hu­mor, de on­los­ma­ke­lij­ke het sei­zen te wor­den. Ac­teur Jim ver­driet be­looft All Stars dé mu­si­cal­hit van Frank Lam­mers ver­tel­len. Bak­kum, ac­tri­ce Ki­ki van Deur­sen en re­gis­seur

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

De van oor­sprong Rot­ter­dam­se ac­tri­ce Ki­ki van Deur­sen hoeft niet lang na te den­ken als zij een mooi mo­ment mag noe­men. Jim Bak­kum raak­te sna­ren in heel Ne­der­land met zijn ver­tol­king van ‘Toen ik je zag’. En die snaar wordt op het po­di­um ze­ker be­roerd als Bak­kum het lied in zijn rol van He­ro spe­ci­aal voor Van Deur­sen (Clai­re) zingt. Maar waar ‘All Stars’ echt om draait is toch de vriend­schap, zeg­gen ze al­le­bei.

Meer vrou­wen

In de try-out­pe­ri­o­de voor de pre­mi­è­re in het nieu­we Luxor The­a­ter wordt er nog kei­hard ge­werkt aan het stuk. Het is gloed­nieuw en het moet goed zijn. Dat be­te­kent veel uren voor de ac­teurs en nog veel meer voor re­gis­seur Frank Lam­mers en Daan Wij­nands die voor­al de cho­re­o­gra­fie op zich neemt. Het der­de lid van het cre­a­tie­ve team is Tho­mas Acda die te­kent voor de mu­ziek. Lam­mers: “Het is een enorm pro­ces waar­bij de cast soms wel zes­tig uur in een week werkt. Tel er daar voor ons maar der­tig bij op. Het is span­nend, maar we heb­ben een sterk ver­haal.” Lam­mers is voor­al be­kend als ac­teur, maar werkt ook re­gel­ma­tig als re­gis­seur. Daar­bij wijkt hij vaak af van gang­ba­re op­vat­tin­gen. “Ik jat graag uit al­ler­lei dis­ci­pli­nes, wat ken­ne­lijk on­ge­woon is. Uit mo­der­ne dans, bal­let, the­a­ter. Vaak ont­staat daar­mee dat ene bij­zon­de­re mo­ment waar ik zo naar uit­kijk. Dan werkt het en gaat mijn re­gis­seurs­hart snel­ler klop­pen.” Lam­mers vindt het be­lang­rijk dat vrou­wen een gro­te­re rol in de mu­si­cal heb­ben. “Toen die film uit­kwam, was voet­bal nog een echt man­nen­bol­werk. Het film­ver­haal is nog steeds de kern. Maar ik ging wel na­den­ken: wat is er ver­an­derd? Dat zijn de vrou­wen die ook voet­bal­len en wel het EK win­nen. Ik kijk nu voet­bal met mijn doch­ter. Voor mij is dat nor­maal. Vrou­wen heb­ben daar­om meer plaats ge­kre­gen in het ver­haal.” Voor Van Deur­sen werkt dat goed. “Een fijn mo­ment is als we met vijf vrou­wen een strijd­lied zin­gen,” zegt ze. “Het is een su­per­sym­pa­thiek stuk.”

On­ge­likt

“Dit is de ul­tie­me al­le­bei-mu­si­cal”, zegt Jim Bak­kum. “Her­ken­baar voor vrou­wen én man­nen.” Het rau­we, het on­ge­lik­te van de­ze mu­si­cal, vindt Bak­kum goed: “Het is bij­voor­beeld leuk dat de cast écht on­der de dou­che staat. Het is be­paald geen preut­se

voor­stel­ling. Er wor­den grof­fe grap­pen ge­maakt, zo­als dat in het echt ook gaat in de kleed­ka­mer. An­ders dan in, bij­voor­beeld, een keu­ri­ge Ame­ri­kaan­se Broad­way­mu­si­cal, wordt in All Stars niets ver­bloemd.”

Of de emo­ties van de mu­si­cal echt van de plan­ken de zaal in gaan spet­te­ren, zal on­der meer af­han­gen van de che­mie, het on­der­lin­ge ge­voel in de groep. “We heb­ben het voor­al heel leuk met el­kaar”, zegt Bak­kum daar­over. “Fijn is dat op het laat­ste mo­ment nog een lied­je bin­nen­kwam van Tho­mas Acda en Da­vid Mid­del­hof over een va­der-zoon re­la­tie. Ik mag het zin­gen, sa­men met Lu­cas Ham­ming. Ie­der­een vindt dat een mooi mo­ment.”

TOM SEBUS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.