ZON­DAG 14 OK­TO­BER

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Baroeg Rot­ter­dam Rocks XL

Op za­ter­dag 13 ok­to­ber vindt het in­door­fes­ti­val Rot­ter­dam Rocks XL plaats. Or­ga­ni­sa­to­ren Baroeg Rot­ter­dam en Ro­bert Soe­ter­boek pak­ken groots uit. Maas­si­lo 18.00 u €29,-

Afro­vi­bes Fes­ti­val

Jon­ge ma­kers en ge­ves­tigd ta­lent in the­a­ter, dans, mu­ziek, po­ë­zie en film uit Afri­ka. Di­ver­se lo­ca­ties 19.00 u €10,-

Geen Da­den Maar Woor­den Fes­ti­val Week­end vol (in­ter)na­ti­o­naal li­te­rair ta­lent, dich­ters, spo­ken word-ar­ties­ten, boek­ver­fil­min­gen en sin­ger-song­wri­ters. Di­ver­se lo­ca­ties 20.00 u €12,- Ok­to­ber­fest

Zie vrij­dag 12 ok­to­ber. An­na­bel 17.00 u

Yard

Met Snel­le

DAN­CE/CLUB

Jel­le. BIRD 23.00 u

L’Am­bi­an­ce

7 Year An­ni­vers­a­ry. Club Vie 23.00 u

Sal­sa Mad­hou­se

Met dj’s La­lo en Don­nie. De Kuip

Hmh Re­ü­nie

Hol­ly­wood Mu­sic Hall her­dacht. Maas­si­lo 22.00 u

Lo­li­ta Klup

Met Fran­ky Ri­zar­de. Now & Wow 23.00 u

35 & still ali­ve

Leef­tijds­neu­tra­le dans­avond met 100% dans­ga­ran­tie. Ro­to­wn 21.00 u €10,-

Tof­fler pre­sents

Fa­ti­ma Ha­j­ji. Tof­fler 23.00 u

LIVEMUZIEK

Echt Waar?!?

Zie vrij­dag 12 ok­to­ber. LP2 11.00 u €12,50

DANS

Soul #2 Per­for­mers zijn an­de­re we­zens dan wij, de men­sen in de zaal. Toch? The­a­ter Rot­ter­dam Schouw­burg 20.30 u €10,- t/m €15,-

Back

De mo­ge­lijk­heid en on­mo­ge­lijk­heid van men­sen om sa­men te zijn. On­der­deel van het Afro­vi­bes Fes­ti­val. Maas­po­di­um 20.30 u €10,-

The Wa­ve

Dan­s­in­ter­ven­tie over de plek waar men­sen wo­nen. On­der­deel van het Afro­vi­bes Fes­ti­val. Maas­po­di­um 19.30 u gra­tis

FILM

Ci­ne­ma Cu­li­nair met Estô­ma­go film+di­ner

Zie vrij­dag 12 ok­to­ber. We­reld­mu­se­um Rot­ter­dam 19.00 u €69,95

Pop Aye

Ar­chi­tect Tha­na ziet een oli­fant op straat die hij her­kent uit zijn jeugd: Pop Aye. Met de oli­fant gaat hij naar Bang­kok. On­der­deel Ar­chi­tec­tu­re Film Fes­ti­val Rot­ter­dam. Lan­ta­renVen­ster 22.30 u

DI­VERS

Par­fum de BoemBoem - Cool­sin­gel: Jeu de Bou­le­vard

Een kijk­je ach­ter de scher­men van de bouw­put van de Cool­sin­gel met mu­zi­ka­le ver­ras­sin­gen. Rot­ter­dam Tou­rist In­for­ma­ti­on Cool­sin­gel 11.30 u

Kuns­t­rou­te Kra­lin­gen Croos­wijk

Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. Di­ver­se lo­ca­ties 12.00 u

Met Cha­bot naar Van Nel­le in­stap­tour

FES­TI­VAL

Ar­chi­tec­tu­re Film­fes­ti­val Rot­ter­dam Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. Lan­ta­renVen­ster

Afro­vi­bes Fes­ti­val

Zie za­ter­dag 13 ok­to­ber. Di­ver­se lo­ca­ties 14.00 u €10,-

RVLT Fes­ti­val

Zie vrij­dag 12 ok­to­ber. Worm 19.00 u €8,-

LIVEMUZIEK

San­dra van Nieuw­land - Hu­man Alien Hu­man Alien is de eerste song van het nieu­we al­bum van de­ze The Voi­ce deel­neem­ster. Kan­ti­ne Wal­hal­la 15.00 u €18,50

Ti­to Pa­ris – Mim ê Bô

Een ex­clu­sie­ve al­bum­pre­sen­ta­tie van ‘Kaap­ver­dië ’s meest ge­lief­de zoon’. de Doe­len 20.15 u €24,-

Vin­chen­zo

Be­kend van The Voi­ce Kids, de the­a­ter­show van Ali B, My Na­me is Mi­chael en The Voi­ce of Hol­land. BIRD 20.30 u €16,t/m €17,-

War­ho­la

Voor fans van: Os­car & The Wolf, Ja­mes Bla­ke, The xx. Ro­to­wn 21.00 u €11,50

THE­A­TER

Cir­que du So­leil: TORUK: The First Flight

Zie gro­te fo­to. Ahoy 13.00 u €39,-

Melk & Da­dels

Zie za­ter­dag 13 ok­to­ber. The­a­ter Zuid­plein 14.00 u €20,-

Een hoop doet le­ven Zie vrij­dag 12 ok­to­ber. 14.30 u €12,50 The­a­ter 't Ka­pel­le­tje

Echt Waar?!?

Zie vrij­dag 12 ok­to­ber. LP2 11.00 u €12,50

Clau­dia de Breij - Nu

Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. ou­de Luxor The­a­ter 20.00 u €16,- t/m €32,50

All Stars de Mu­si­cal

Zie pa­gi­na’s 2 en 3. nieu­we Luxor The­a­ter 20.00 u €30,- t/m €60,-

He­re to The­re

Lo­ca­tie­voor­stel­ling over een ver­bon­den ge­schie­de­nis, on­der­deel van het Afro­vi­bes Fes­ti­val. Maas­po­di­um 14.00 u €10,- Uto­pi­sche zoek­tocht naar een be­ter be­staan. En­gels ge­spro­ken en on­der­deel van het Afro­vi­bes Fes­ti­val. Maas­po­di­um 17.15 u €10,-

DANS

We’re He­re

Over de kracht van voor­ou­ders. On­der­deel van het Afro­vi­bes Fes­ti­val. Maas­po­di­um 15.15 u €10,-

FILM

Ja zus­ter, nee zus­ter

Cam­py bios­coop­ver­sie van An­nie M.G. Sch­midts po­pu­lai­re tv-se­rie. Schmie­ren, grap­pen en grol­len op hoog ni­veau. Ci­ne­r­a­ma 11.45 u

DI­VERS

Uur­tje Kunst: Os­sip Zad­ki­ne Kunst­his­to­ri­cus en mu­se­um­do­cent Hoo Man Chan ver­telt over de ge­schie­de­nis van beel­den­de kunst. Cen­tra­le Bi­bli­o­theek 15.00 u gra­tis

Kuns­t­rou­te Kra­lin­gen Croos­wijk

Zie don­der­dag 11 ok­to­ber. Di­ver­se lo­ca­ties 12.00 u

Met Cha­bot naar Van Nel­le in­stap­tour Zie za­ter­dag 13 ok­to­ber. Cha­bot Mu­se­um 12.00 u €15,-

Uit in Rot­ter­dam is een uit­ga­ve van Rot­ter­dam Festivals en Ui­ta­gen­da Rot­ter­dam in sa­men­wer­king met Me­tro Rot­ter­dam. Mail uitin­rot­ter­dam@me­tro­nieuws.nl voor vra­gen, op­mer­kin­gen, sug­ges­ties en in­for­ma­tie over ad­ver­te­ren in de­ze bij­la­ge. De re­dac­tie is niet aan­spra­ke­lijk voor even­tu­eel ge­maak­te fou­ten. Wij­zi­gin­gen voor­be­hou­den.

Com­bi­neer twee mo­der­nis­ti­sche pa­rels in Rot­ter­dam: Cha­bot Mu­se­um en Van Nel­le­fa­briek (rond­lei­ding). Cha­bot Mu­se­um 12.00 u €15,- Re­ver­se Co­lo­ni­a­lism

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.