Boi­j­mans in de oor­log

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Van­af za­ter­dag ver­telt Mu­se­um Boi­j­mans Van Beu­nin­gen over zijn ei­gen mu­se­um­ver­le­den in de ten­toon­stel­ling 'Boi­j­mans in de Oor­log. Kunst in de ver­woes­te stad'. Een van de aan­lei­din­gen is de af­ron­ding van het her­koms­ton­der­zoek waar­bij de her­komst van de stuk­ken uit de ver­za­me­ling, voor zo­ver mo­ge­lijk, is vast­ge­steld. Zo wordt in een van de za­len het ge­ge­ven van de roof­kunst be­licht. Voor, tij­dens en na de be­zet­ting zijn er wer­ken in de mu­se­um­col­lec­tie te­recht­ge­ko­men als ge­volg van de groot­scha­li­ge roof van Joods kunst­be­zit door de na­zi’s die van­af 1933 aan het be­wind kwa­men. Te zien is hoe de her­komst van een aan­tal wer­ken is ach­ter­haald en de recht­ma­ti­ge ei­ge­naars zijn op­ge­spoord. Te­ge­lij­ker­tijd met de ten­toon­stel­ling ver­schij­nen er twee pu­bli­ca­ties. Mu­se­um­di­rec­teur Sja­rel Ex: “Bij­na 75 jaar na de oor­log, die Rot­ter­dam he­vig heeft ge­raakt, leek het tijd om de vra­gen die over Boi­j­mans in de oor­log le­ven, voor eens en voor al­tijd van ant­woord te voor­zien. Wij ma­ken on­ze ge­schie­de­nis vol­le­dig trans­pa­rant.” Ga voor meer in­for­ma­tie naar www.rot­ter­dam­fes­ti­vals.nl en www.uit­agen­da­rot­ter­dam.nl. Co­lo­fon

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.