ProRail sluit eer­ste on­be­waak­te spoor­weg­over­gang

ProRail heeft daad bij woord ge­voegd en heeft gis­te­ren de eer­ste on­be­waak­te spoor­weg­over­gang ge­slo­ten. Er moe­ten er snel meer vol­gen.

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO -

ProRail is gis­te­ren ge­start met het af­slui­ten van on­be­waak­te over­we­gen. Met be­ton­blok­ken is de over­weg in de Mij­ler­weg in Lun­te­ren af­ge­slo­ten voor weg­ge­brui­kers, het is de eer­ste over­weg die op de­ze ma­nier on­toe­gan­ke­lijk wordt ge­maakt.

Ei­gen­lijk was het plan om in Lun­te­ren twee over­we­gen te slui­ten, maar een 75-ja­ri­ge in­wo­ner stak daar een stok­je voor en sleep­te de spoor­be­heer­der voor de rech­ter. Hij wil­de na­me­lijk een ver­goe­ding voor het af­slui­ten van de over­weg bij zijn huis. De uit­spraak volgt over twee we­ken. „Als we mo­gen af­slui­ten, staan we er die dag met­een met de be­ton­blok­ken”, laat een woord­voer­der van ProRail we­ten.

Vol­gens ProRail wor­den zo snel mo­ge­lijk nog meer on­be­waak­te over­gan­gen af­ge­slo­ten. Daar­bij is vol­gens de spoor­be­heer­der haast ge­bo­den, want de over­we­gen zijn na­me­lijk ‘le­vens­ge­vaar­lijk’. „Als er weer een on­ge­luk ge­beurt, wil­len wij niet het ver­wijt krij­gen dat we niks doen. Dat is niet meer uit te leg­gen”, zei ProRail-top­man Pier Erin­ga daar vo­ri­ge maand over.

De af­slui­ting van de over­we­gen duurt op som­mi­ge plek­ken al ja­ren, ter­wijl er wel een goe­de, be­waak­te over­weg in de buurt is. Op die plek­ken zet ProRail nu uit ei­gen ini­ti­a­tief be­ton­blok­ken neer, in de hoop een op­los­sing te for­ce­ren.

Het mi­nis­te­rie van In­fra­struc­tuur was in eer­ste in­stan­tie niet te spre­ken over het plan van ProRail. Stien­tje van Veld­ho­ven liet we­ten open te staan voor ie­der­een met een se­ri­eus plan om het spoor te ver­be­te­ren. Nu prijst ze ech­ter de ac­tie van de spoor­be­heer­der. „Hart­stik­ke goed dat dit ge­beurt”, zei ze in het ra­dio­pro­gram­ma Spraak­ma­kers op NPO Ra­dio 1. Het zo­maar af­slui­ten van on­vei­li­ge spoor­over­gan­gen is vol­gens haar ech­ter niet de be­doe­ling. „Het is be­lang­rijk dat we dit in goed over­leg doen met de men­sen die daar wo­nen.”

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.