Stint te­recht van open­ba­re weg ge­haald

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO - METRO nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

De elek­tri­sche bol­der­kar stint is te­recht van de open­ba­re weg ge­haald. Dat is het von­nis dat de rech­ter in Utrecht gis­te­ren uit­sprak in het kort ge­ding dat was aan­ge­span­nen door een gast­ou­der in Al­me­re.

De stints die veel kin­der­dag­ver­blij­ven en post­be­zor­gers sinds be­gin ok­to­ber in de ga­ra­ge heb­ben staan, kan daar­om ze­ker tot de jaar­wis­se­ling niet wor­den ge­bruikt. Vol­gens het mi­nis­te­rie van In­fra­struc­tuur en Wa­ter­staat duurt het ze­ker zo lang voor­dat het on­der­zoek naar de vei­lig­heid van het ver­voer­mid­del is af­ge­rond.

De rech­ter be­ves­tig­de het stand­punt van mi­nis­ter Co­ra van Nieu­wen­hui­zen van In­fra­struc­tuur en Wa­ter­staat, dat er twij­fel is over de vei­lig­heid van de stint en dat na­der on­der­zoek no­dig is. „De mi­nis­ter over­weegt dat de ver­keers­vei­lig­heid al­le an­de­re be­lan­gen aan de kant zet en dat is niet on­re­de­lijk.”

Het be­sluit van de mi­nis­ter om de stint van de weg te ha­len was „ge­ba­seerd op meer­de­re ern­sti­ge in­ci­den­ten die ver­band hou­den met de rem. De stints kon­den al­leen stop­pen door de con­tact­sleu­tel om te draai­en, soms ter­wijl hij op maxi­ma­le snel­heid reed.”

Een aan­vul­len­de ver­kla­ring die is af­ge­legd door een kin­der­dag­ver­blijf in Am­ster­dam, waar­door een in­ci­dent wat min­der ern­stig lijkt, doet vol­gens de rech­ter geen af­breuk aan de pro­ble­ma­tiek met de stint.

De rech­ter merk­te op dat het on­der­zoek naar de vei­lig­heid van de bol­der­kar haast heeft. „De mi­nis­ter zal voort­va­rend te werk moe­ten gaan, zo­dat al­le be­trok­ke­nen niet on­re­de­lijk lang in on­ze­ker­heid ver­ke­ren.”

Gast­ou­der­op­vang Het Kin­der­straat­je uit Al­me­re had het kort ge­ding aan­ge­span­nen om­dat het geen al­ter­na­tief heeft voor de stint.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.