350

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Als een tien­de van de Ne­der­land­se Noord­zee voor zee­wier­teelt wordt ge­bruikt, kan 350 pe­ta­jou­le aan ener­gie kan wor­den ge­oogst.

Waar­de­vol

„Er zit­ten bo­ven­dien tal van waar­de­vol­le com­po­nen­ten in het wier, zo­als mi­ne­ra­len en ei­wit­ten, die ge­bruikt kun­nen wor­den in bij­voor­beeld de vee­voe­der­in­du­strie en de voe­dings­sec­tor”, zegt Van Hal. Voor die laat­ste toe­pas­sin­gen wordt sa­men­ge­werkt met Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­ty & Re­search.

De ko­men­de tijd wordt even­eens getest hoe bi­o­brand­stof uit zee­wier zich ge­draagt in ver­bran­dings­mo­to­ren van au­to’s. De bi­o­brand­stof wordt ge­mengd met ben­zi­ne en die­sel. Tij­dens re­a­lis­ti­sche tes­ten op de weg wor­den ver­vol­gens de pres­ta­ties van de mo­tor en de emis­sies ge­me­ten.

Vol­gens Van Hal kan zee­wier op ter­mijn een bij­dra­ge le­ve­ren aan de ver­duur­za­ming van de trans­port­sec­tor en de scheep­vaart.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.