Kom maar op!

EEN VVD-VOOR­STEL OM IN TE ZET­TEN OP KERN­ENER­GIE KAN OP VEEL BIJVAL RE­KE­NEN. KIE­ZEN WE STRAKS VOOR GROE­NE- ÉN KERN­ENER­GIE?

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - AN­NE KERSTEN nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Hoe­wel pre­mier Mark Rut­te ook op het Bin­nen­hof wel­eens ste­vig aan­ge­pakt wordt, zal waar­schijn­lijk nooit eer­der ie­mand met boks­hand­schoe­nen voor zijn neus heb­ben ge­staan. Laat staan een kind. Over het hoe en waar­om lees je on­der­aan

Kern­cen­tra­les le­ken ver­le­den tijd te zijn, maar blij­ken toch no­dig te zijn voor een toe­komst zon­der CO2-uit­stoot. De VVD wil daar­om dat er weer kern­cen­tra­les ge­bouwd wor­den in ons land. En dat is ei­gen­lijk he­le­maal niet zo’n gek idee, vindt pro­fes­sor Jan Leen Kloos­ter­man.

Kloos­ter­man is ver­bon­den aan de TU Delft als hoog­le­raar Nu­clear Re­ac­tor Phy­sics en vindt dat kern­ener­gie als se­ri­eus al­ter­na­tief voor het gas of de steen­ko­len moet wor­den ge­zien. Maar al­leen in com­bi­na­tie met zon­ne- en wind­ener­gie, zegt hij. Kern­ener­gie kan vol­gens Kloos­ter­man in­ge­zet wor­den om de ko­len­cen­tra­les zo snel mo­ge­lijk af te bou­wen, zij „zijn het sme­rigst qua CO2-uit­stoot”. Ver­vol­gens kan je met kern­ener­gie de pie­ken en da­len van zon­ne- en wind­ener­gie op­van­gen. „Zo­dat er een sta­bie­le ener­gie­pro­duc­tie is.”

Vol­gens hem is er geen pro­bleem met het ge­bruik van kern­ener­gie: „Als ik de pu­blie­ke opi­nie zo zie, dan is een groot deel van de be­vol­king voor kern­ener­gie.” Hij ver­wijst on­der an­de­re naar een pei­ling bij Stand.nl van NPO Ra­dio 1, waar­bij 66 pro­cent van de meer dan 1700 stem­mers voor kern­ener­gie is. In zijn op­tiek aar­zelt de po­li­tiek. „Ze wach­ten op een com­mer­ci­ë­le ex­ploi­tant in plaats van pro­ac­tief te han­de­len.”

Waar er voor­stan­ders zijn, zijn er ook ze­ker te­gen­stan­ders voor de kern­ener­gie. Gr­een­pea­ce heeft drie hoofd­ar­gu­men­ten om er voor­al geen ge­bruik te ma­ken. Zo is het ge­vaar­lijk, voor mens en mi­li­eu, schrijft woord­voer­der Geeke van der Sluis van Gr­een­pea­ce. Het ra­dio­ac­tief af­val blijft voor 240.000 jaar „le­vens­ge­vaar­lijk” waar­door de toe­kom­sti­ge ge­ne­ra­ties er­mee op­ge­scheept wor­den. Bo­ven­dien is het bou­wen van de kern­cen­tra­les te duur. De kos­ten zou­den vol­gens Gr­een­pea­ce niet no­dig zijn.

Kern­ener­gie is vol­gens de mi­li­eu­or­ga­ni­sa­tie niet de eni­ge op­los­sing voor het kli­maat­pro­bleem, ook zon­der ge­bruik er­van zou­den de kli­maat­doe­len be­haald kun­nen wor­den. „Je kunt kie­zen voor kern­ener­gie, maar het is niet nood­za­ke­lijk”, schrijft Gr­een­pea­ce. Zij zien de op­los­sing lou­ter in de zon­neen wind­ener­gie lig­gen. De wind­par­ken die bij Bors­se­le wor­den aan­ge­legd, zou­den bo­ven­dien drie keer zo­veel stroom op­wek­ken als de daar ge­le­gen kern­cen­tra­le.

De ar­gu­men­ten van Gr­een­pea­ce vindt Kloos­ter­man ach­ter­haald: de ge­va­ren zijn met de in­mid­dels ver­ge­vor­der­de tech­no­lo­gie klein ge­wor­den. „De hui­di­ge mo­der­ne kern­cen­tra­le is nóg vei­li­ger dan de ou­de die we­reld­wijd in be­drijf zijn. De kans dat er iets ge­beurd is ni­hil. Ik denk ook niet dat de ri­si­co’s een pro­bleem vor­men.” En de kos­ten? „Het ge­bruik is met 5 eu­ro­cent per ki­lo­watt­uur goed­koop, ze­ker in ver­ge­lij­king met an­de­re op­ties.”

Kloos­ter­man gaat zelfs zo ver om te stel­len dat de ramp met de kern­cen­tra­le in Fu­kus­hi­ma waar­schijn­lijk an­ders had uit­ge­pakt als de hui­di­ge kern­cen­tra­les er had­den ge­staan. „Dan was het min­der ri­gou­reus ge­weest”, zegt hij. En ook de op­slag zou vol­gens hem geen ding meer zijn. „Van­uit we­ten­schap­pe­lijk oog­punt is het geen pro­bleem om het ra­dio­ac­tief af­val vei­lig in de grond op te slaan.”

Het klinkt al­le­maal mak­ke­lijk en lo­gisch, maar toch lijkt Nederland niet te staan trap­pe­len om de­ze op­los­sing in wer­king te stel­len. „Wij heb­ben lang gas ge­bruikt in Nederland, mis­schien is de nood­zaak voor kern­ener­gie hier klei­ner ge­weest dan in an­de­re lan­den. Nu we met gas wil­len stop­pen en ko­len te ver­vui­lend zijn, komt de kern­ener­gie weer om de hoek kij­ken”, al­dus Kloos­ter­man.

‘Als ik de pu­blie­ke opi­nie zie, dan is een groot deel van de be­vol­king voor.’

Jan Leen Kloos­ter­man, hoog­le­raar Nu­clear Re­ac­tor Phy­sics TU Delft

MARCEL VAN HOORN | ANP

Men­sen vor­men hand in hand een ket­ting als pro­test te­gen de Bel­gi­sche kern­cen­tra­le in Ti­han­ge in ju­ni 2017. De deel­ne de 90-ki­lo­me­ter­lan­ge men­sen ern­cen­tra­le die d zo ge­vaar­lijk zijn.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.