‘De­mo­cra­ten zijn nu blok­je aan het been’

HOE STAAT PO­LI­TIEK AME­RI­KA ER­VOOR NA DE MID­TERMS?

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO - AMARINS DE BOER nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

De po­li­tie­ke ba­lans in het Con­gres is te­rug­ge­keerd. De Re­pu­bli­kei­nen on­der lei­ding van pre­si­dent Do­nald Trump heb­ben hun greep op de Se­naat ver­ste­vigd. Het Huis van Af­ge­vaar­dig­den, de Ame­ri­kaan­se Twee­de Ka­mer, is in han­den ge­ko­men van de De­mo­cra­ten. Wat be­te­kent de­ze uit­slag voor bei­de par­tij­en?

Voor­af­gaand aan de ‘mid­terms’, zo­als de tus­sen­tijd­se par­le­ments­ver­kie­zin­gen in de volks­mond wor­den ge­noemd, had­den de Re­pu­bli­kei­nen een meer­der­heid in bei­de hui­zen van het Con­gres. Dat de De­mo­cra­ten nu de baas wor­den in het Huis van Af­ge­vaar­dig­den, be­te­kent dat Trump van­af nu re­ke­ning moet hou­den met de po­li­tie­ke ver­hou­din­gen. De op­po­si­tie kan nu wets­voor­stel­len te­gen­hou­den en al­ler­lei on­der­zoe­ken in­stel­len naar de pre­si­dent en zijn be­leid.

„Dat zul­len ze ook ze­ker doen”, zegt Ame­ri­ka­ken­ner Vic­tor Vlam. Hij is op­ge­groeid in Ame­ri­ka en au­teur van het boek Den­ken als Do­nald Trump. „De De­mo­cra­ten gaan on­der­zoe­ken doen naar machts­mis­bruik en cor­rup­tie. Dat kan veel gê­nan­te de­tails aan het licht bren­gen. Zo zul­len ze al­les op al­les zet­ten om aan de be­las­ting­aan­gif­ten van Trump te ko­men. Het ver­moe­den is na­me­lijk dat hij de af­ge­lo­pen der­tig jaar geen be­las­ting­aan­gif­te heeft ge­daan.”

Trump noemt de ver­kie­zings­uit­slag ge­wel­dig en een waan­zin­nig re­sul­taat. „Dat is puur pr-tech­nisch”, ver­volgt Vlam. „Trump zijn ima­go is ge­ba­seerd op al­tijd suc­ces heb­ben. Het zou een zwak­te zijn als hij zou la­ten zien dat hij heeft ver­lo­ren.”

„Zijn re­ac­tie is in­der­daad wat over­dre­ven”, zegt Wil­lem Post, Ame­ri­ka-des­kun­di­ge en ver­bon­den aan In­sti­tuut Clin­gen­dael. „Maar aan de an­de­re kant: nog maar kor­te ge­le­den werd een blau­we golf voor­speld. Of­wel: het Huis van Af­ge­vaar­dig­den zou over­spoeld wor­den met De­mo­cra­ten. Maar dat valt mee.”

Post spreekt van een over­win­ning voor de De­mo­cra­ten, maar wel een­tje met een ‘rouw’ rand­je. „Ze zul­len ze­ker cham­pag­ne drin­ken, maar die zal wel een bit­te­re na­smaak heb­ben. De De­mo­cra­ten heb­ben dan wel een meer­der­heid in het Huis van Af­ge­vaar­dig­den, maar ze zijn nog al­tijd af­han­ke­lijk van de hand­te­ke­ning van Trump.”

„Maar hoe je het ook wendt of keert, het Huis van Af­ge­vaar­dig­den is wel in de­mo­cra­ti­sche han­den ge­ko­men”, ver­volgt hij. „En de De­mo­cra­ten kun­nen het Trump nog wel las­tig ma­ken. De ver­wach­ting is dat Ro­bert Mu­el­ler, de gro­te on­zicht­ba­re man, bin­nen een paar we­ken komt met een rap­port over de Rusland-in­men­ging. Als hij dan met be­lang­rijk, be­las­tend ma­te­ri­aal komt, kan hij zo een een-twee­tje doen naar het Huis van Af­ge­vaar­dig­den. Dan zal er een enorm tu­mult ont­staan.”

Trump heeft Nan­cy Pe­lo­si, de lei­der van de De­mo­cra­ten in het Huis, ge­fe­li­ci­teerd en aan­ge­bo­den om sa­men te wer­ken met de De­mo­cra­ten. Maar Post noemt het een ver­zoe­ning voor de büh­ne. „De po­li­tie­ke span­nin­gen zul­len al­leen maar ver­der toe­ne­men. Trump heeft wel ge­zegd dat hij sof­ter zal wor­den, maar de man heeft er het ka­rak­ter niet voor. Bo­ven­dien heb­ben de De­mo­cra­ten wel een ap­pel­tje met hem te schil­len.”

Voor de bui­ten­land­se po­li­tiek zal er wei­nig ver­an­de­ren, den­ken bei­de ken­ners. „Voor de bui­ten­land­se po­li­tiek heeft Trump het Huis van Af­ge­vaar­dig­den niet no­dig”, zegt Post. „Die kan hij dus ge­woon voort­zet­ten. Als de De­mo­cra­ten het Huis én de Se­naat had­den ge­won­nen, zou­den ze een blok aan het been zijn van Trump. Nu zijn ze niet meer dan een blok­je en kan Trump een flink deel van zijn be­leid blij­ven voort­zet­ten.”

Op­val­lend is ver­der te noe­men dat er bij de de tus­sen­tijd­se par­le­ments­ver­kie­zin­gen ge­schie­de­nis is ge­schre­ven. Er zijn na­me­lijk veel min­der­heids­kan­di­da­ten ge­ko­zen. Zo is de eer­ste open­lijk ho­mo­sek­su­e­le gou­ver­neur in het Con­gres ge­ko­zen, de jong­ste ge­ko­zen vrouw in het Con­gres ooit en is het voor het eerst dat twee vrou­we­lij­ke mos­lims met een ze­tel in het Con­gres ko­men. Vlam: „De Ame­ri­kaan­se sa­men­le­ving is aan het ver­an­de­ren naar min­der blank en min­der man.” De nieu­we le­den van het Huis van Af­ge­vaar­dig­den en de Se­naat wor­den in ja­nu­a­ri be­ë­digd.

BRENDAN SMIALOWSKI | AFP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.