Vrou­we­lij­ke top­ver­die­ners zijn in op­mars

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO -

Vrou­wen ne­men ge­staag in aan­tal toe on­der de toep­ver­die­ners van het Ne­der­land­se be­drijfs­le­ven. Toch is een rui­me meer­der­heid van de best­be­taal­de krach­ten nog al­tijd man.

Vol­gens het Cen­traal Bu­reau voor Sta­tis­tiek (CBS) be­stond de top van de loon­lijst van or­ga­ni­sa­ties met mi­ni­maal vijf­hon­derd ba­nen vo­rig jaar voor ruim twin­tig pro­cent uit vrou­wen. In 2010 was dat nog vijf­tien pro­cent.

De on­der­zoe­kers ke­ken hier­voor naar de 0,2 pro­cent best be­taal­de ba­nen bin­nen de or­ga­ni­sa­ties, en zoch­ten ver­vol­gens uit of die po­si­ties door man­nen of door vrou­wen be- kleed wer­den. Hier­bij merkt het CBS wel op dat de top­ver­die­ners zijn ge­se­lec­teerd op ba­sis van het jaar­loon, en niet het uur­loon.

De mees­te vrou­we­lij­ke top­ver­die­ners blij­ken te wer­ken in be­drijfs­tak­ken waar­in re­la­tief veel vrou­wen wer­ken, bij­voor­beeld de zorg. Ook or­ga­ni­sa­ties in het on­der­wijs sco­ren hoog. In de bouw ko­men juist am­per vrou­we­lij­ke top­ver­die­ners voor. De ho­re­ca en fi­nan­ci­ë­le dienst­ver­le­ning heb­ben ook re­la­tief wei­nig vrou­wen hoog op loon­lijst, on­danks dat in die sec­to­ren toch best veel vrou­wen werk­zaam zijn.

COLOURBOX.COM

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.