Waar­om val ik al­leen maar op wit­te man­nen? Iris van Lu­nen­burg maak­te van die vraag een vier­de­li­ge se­rie over ge­meng­de re­la­ties. Wel­ke in­vloed heb­ben huids­kleur, re­li­gies, af­komst en so­ci­a­le klas­sen als het om de lief­de gaat?

Metro Holland (Rotterdam) - - METRO - JOHAN VAN BO­VEN j.van.bo­ven@tmg.nl

On­ze co­lum­nis­te Iris van Lu­nen­burg is vrij­ge­zel en kijkt af en toe op haar da­tingapp The In­ner Cir­cle of er nog iets leuks rond­loopt bij haar in de buurt. Na­dat ze weer eens naar rechts had ge­swi­ped, vroeg haar match of ze al­leen op blan­ke jon­gens valt. Het zet­te haar aan het den­ken. Het re­sul­taat is een vier­de­li­ge tv-se­rie over ge­meng­de re­la­ties.

Van Lu­nen­burg werd als ba­by ge­a­dop­teerd van­uit Ha­ï­ti en groei­de op in Em­men bij een wit ge­zin. „In Em­men had ik al­tijd het idee dat ik het eni­ge don­ke­re meis­je was”, zegt de 32-ja­ri­ge presentatrice. Ligt daar de grond­slag voor haar in­te­res­se in over­we­gend blan­ke Ne­der­lan­ders? In Iris on­der­zoekt gaat ze op zoek naar het ant­woord op die vraag.

„Eer­lijk ge­zegd had ik er nooit over na­ge­dacht”, zegt Van Lu­nen­burg. „Maar op een ge­ge­ven mo­ment ving ik bij mijn black hair-kap­per een ge­sprek op van twee don­ke­re da­mes op, die het er stel­lig over eens wa­ren dat zwart bij zwart hoort. Black love! Toen vroeg ik me af waar­om dat zo zou moe­ten zijn. Waar­om is het erg als wit met zwart gaat? Lief­de is toch ge­woon lief­de? Maar toen ik meer re­search deed naar dit on­der­werp bleek het niet zo sim­pel te lig­gen. Kijk al­leen al naar het hu­we­lijk van Meghan Mar­kle en prins Harry. Je zou den­ken dat ie­der­een an­no 2018 oud en wijs ge­noeg is om zo’n ge­meng­de re­la­tie nor­maal te vin­den, maar zul­ke men­sen krij­gen heel veel shit over zich geen.”

Dat on­der­vond ze zelf ook. Als Van Lu­nen­burg met een blan­ke jon­gen hand in hand over straat liep, kreeg ze wel­eens ver­ve­len­de op­mer­kin­gen naar haar hoofd ge­slin­gerd. „Dan werd ik uit­ge­maakt voor ver­ra­der, om­dat ik niet met een don­ke­re jon­gens was. Ik heb nog nooit een da­te of vriend­je ge­had die an­ders was dan blank. Ik dacht ge­woon: dat is mijn ty­pe.”

Ook de di­rec­te om­ge­ving van ie­mand heeft gro­te in­vloed op de keu­ze van een part­ner. Van Lu­nen­burg: „Ou­ders wil­len het ge­woon niet heb­ben. Soms wordt het ge­woon ver­bo­den een re­la­tie te heb­ben met ie­mand die een an­de­re huids­kleur of re­li­gie heeft. Ik sprak de 19-ja­ri­ge Ta­ma­ra en zij mocht van haar ou­ders de deur niet meer uit en haar te­le­foon werd af­ge­pakt, om­dat ze met een jon­gen ging die niet de­zelf­de af­komst heeft. Ze wa­ren bang dat de Ne­der­lands-Ira­ke­se ge­meen­schap hen er­op aan zou­den kij­ken. Ze was smoor­ver­liefd en werd dus ge­dwon­gen om te kie­zen voor die jon­gen of voor haar ou­ders. Ze koos voor haar fa­mi­lie. Het is toch on­ge­loof­lijk dat dat in de­ze tijd nog ge­beurt?”

Daar­om schrok ze tij­dens de op­na­mes voor haar pro­gram­ma ook van haar voor­keur voor wit­te man­nen. Want ze vindt ge­noeg don­ke­re man­nen wel aan­trek­ke­lijk. „In­mid­dels vind ik dat ik me er meer voor moe­ten open­stel­len. Ik kan het wel op­val­lend vin­den dat don­ke­re men­sen al­leen voor don­ke­re da­tes wil­len of moe­ten gaan, maar dan moet ik zelf ook niet al­leen met wit­te man­nen da­ten. Als de zwar­te ac­teur Idris El­ba mij mee uit zou vra­gen, zou ik dat nu zé­ker doen. Voor­heen zat ik mis­schien te veel in mijn bub­ble, waar ge­woon niet heel veel don­ke­re men­sen in zit­ten. Ik zat bij­voor­beeld bij een stu­den­ten­ver­e­ni­ging en woon in de Am­ster­dam­se Pijp. Het was waar­schijn­lijk heel an­ders ge­weest als ik niet door mijn ou­ders uit Em­men was ge­a­dop­teerd, maar in de Bijl­mer te­recht was ge­ko­men en tus­sen de an­de­re cul­tu­ren was op­ge­groeid.”

Tij­dens haar speur­tocht naar ant­woor­den stuit­te Van Lu­nen­burg op een we­reld­wijd on­der­zoek naar wel­ke af­komst het po­pu­lairst is in da­tingapps. De blan­ke man stond on­be­dreigd bo­ven­aan. „Daar­na kwam de Azi­a­ti­sche vrouw, om­dat zij on­der­da­nig zou zijn en wil­der in bed. He­le­maal on­der­aan staan Azi­a­ti­sche man­nen, me­de om­dat zij klein ge­scha­pen zou­den zijn. Voor­oor­de­len spe­len van­daag de dag dus nog steeds een gro­te rol.”

Vo­rig jaar maak­te ze voor 3LAB ook al een uit­zen­ding over dit on­der­werp en toen wa­ren de re­ac­ties be­hoor­lijk hef­tig. Dat zal nu niet an­ders zijn. „Ik zal de scheld­woor­den niet her­ha­len, maar ze wa­ren pit­tig. Ik heb even ge­dacht: wil ik weer uit­ge­kaf­ferd wor­den door een paar ty­pes? Maar ik kreeg vo­rig jaar ook heel veel po­si­tie­ve re­ac­ties, voor­al van ge­meng­de stel­len en men­sen die net als ik ge­a­dop­teerd zijn. Daar­om be­sloot ik vier nieu­we af­le­ve­rin­gen te ma­ken.”

De af­ge­lo­pen tijd heeft Van Lu­nen­burg van­we­ge Iris on­der­zoekt wei­nig tijd ge­had om te da­ten. „Maar nu is het weer tijd voor ac­tie, ha­ha. Ik zal pro­be­ren meer uit mijn ei­gen bub­ble te stap­pen. Be­loofd.”

‘Als ik hand in hand met een blan­ke jon­gen over straat liep werd ik uit­ge­maakt voor ver­ra­der.’

Iris van Lu­nen­burg

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.