HO­RO­SCOOP

Metro Holland (Rotterdam) - - @METRO -

RAM 21/3-19/4

Laat je niet over­ha­len tot din­gen waar je geen zin in hebt om ie­mand an­ders te be­ha­gen. Doe al­leen dat waar je­zelf voor 100 pro­cent ach­ter­staat. Dan hoef je la­ter nie­mand iets te ver­wij­ten.

STIER 20/4-20/5

Je kunt op het mo­ment elk idee om­zet­ten in da­den. Een uit­zon­der­lij­ke si­tu­a­tie die te dan­ken is aan je emo­ti­o­ne­le even­wicht. Zorg dat dit wan­ke­le even­wicht stand houdt, je hebt zo­veel idee­ën.

TWEELING 21/5-20/6

Als jij iets van je le­ven wilt ma­ken zul je po­si­tief moe­ten den­ken en uit­da­gin­gen moe­ten dur­ven aan­ne­men. Juist van­daag is dat heel be­lang­rijk, om­dat zich mooie kan­sen zul­len voor­doen.

KREEFT 21/6-22/7

Je mond­je roert zich ge­mak­ke­lijk. Je kunt pre­cies dat over­bren­gen wat je wilt, voelt en be­doelt. Ge­bruik de­ze ga­ve om de re­la­tie met je part­ner of met je werk­ge­ver op een an­der ni­veau te bren­gen.

LEEUW 23/7-22/8

Het doel van het le­ven is ge­luk. Van­daag is een goe­de dag om eens na te gaan hoe­ver je nog van dit doel ver­wij­derd bent en hoe je dit doel snel­ler kunt be­ha­len.

MAAGD 23/8-22/9

Van­daag is de dag om te doen wat jij al zo lang wilt. Je on­der­vindt mis­schien veel te­gen­stand, ge­woon door­zet­ten. Het re­sul­taat is de moei­te waard.

WEEGSCHAAL 23/9-22/10

Nie­mand staat jou in de weg van­daag. Geen baas of col­le­ga en geen part­ner. Een mooi mo­ment om die za­ken op te pak­ken die voor jou toe­komst wel eens heel be­lang­rijk kun­nen zijn.

SCHORPIOEN 23/10-21/11

Jij bent van­daag net een emo­ti­o­ne­le spons. Je zuigt de stem­min­gen van an­de­re men­sen op. Het is ver­stan­dig om in de buurt te blij­ven van vro­lij­ke en even­wich­ti­ge men­sen.

BOOGSCHUTTER 22/11-21/12

Jouw ge­duld wordt da­nig op de proef ge­steld. De men­sen om je heen ne­men het niet zo nauw van­daag. Of ligt het ook een beet­je aan je­zelf?

STEENBOK 22/12-19/1

Jij bent te streng voor je­zelf. Zelfs de klein­ste on­ef­fen­heid wil je glad strij­ken. Je part­ner weet toch dat je ook maar een mens bent. Hij/zij is al­lang (weer) te­vre­den met jou.

WATERMAN 20/1-19/2

Blijf jij wel een beet­je re­a­lis­tisch van­daag? Je hebt de nei­ging op een wolk te fiet­sen en on­re­a­lis­ti­sche voor­stel­len te doen. De prak­tijk zal jou tot de or­de roe­pen, maar dan kan het al te laat zijn.

VIS­SEN 20/2-20/3

Het is een goe­de tijd om een an­der om die gunst te vra­gen. Die wens die jij in je hart mee­draagt kan van­daag wor­den ge­ho­no­reerd. Die kans mag je niet mis­lo­pen. Er is im­mers niets wat je lie­ver wilt. El­ke dag de Me­tro-ho­ro­scoop ont­van­gen op je te­le­foon? Zoek dan even via Fa­ce­book Mes­sen­ger on­ze nieu­we chat­bot op: me­tro­ho­ro­scoop. Stuur ons ver­vol­gens het be­richt ‘aan de slag’ en je hoeft het nooit meer een dag zon­der de ster­ren te doen!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.