Shim­my Sha­ke is hét kleur­rij­ke event voor fu­si­on buik­dans

Warm­ste dans­fes­ti­val van “Dit is het vrien­de­lijk­ste en zijn Shim­my Sha­ke Fes­ti­val. Er Eu­ro­pa”, zegt Gail Pli­grim van maar ie­der­een mag mee­doen. in­ter­na­ti­o­na­le top­dan­sers,

Metro Holland (Rotterdam) - - UIT IN ROTTERDAM -

Af­ge­lo­pen za­ter­dag wa­ren ze al te zien in hart­je cen­trum. Met een trot­se hou­ding en vol ple­zier na­men in kleur­rij­ke kle­ding ge­hul­de dan­sen­de da­mes de trap­pen van het WTC in aan het Beurs­plein, waar­na be­lang­stel­lend pu­bliek snel toe­stroom­de. Van­af mor­gen zijn de da­mes drie da­gen te vin­den in het voor de ge­le­gen­heid ge­zel­lig aan­ge­kle­de Maas­po­di­um. En­ke­le gro­te in­ter­na­ti­o­na­le ster­ren, waar­on­der Olga Meos la­ten hier hun kun­sten zien, maar ie­der­een kan hier aan de slag tij­dens le­ven­di­ge work­shops. Or­ga­ni­sa­tor Gail Pil­grim is in haar nop­jes met het Maas­po­di­um. Met ver­schil­len­de at­tri­bu­ten is de foy­er kleu­ri­ger ge­maakt, er zijn ge­zon­de ve­ge­ta­ri­sche en ve­ga­nis­ti­sche maal­tij­den, er is een ori­ën­taal­se markt en een fas­hi­on show. Hoe­wel voor som­mi­ge shows en work­shops be­taald moet wor­den, kan ie­der­een gra­tis bin­nen­lo­pen om de sfeer te proe­ven.

Al ve­le ja­ren or­ga­ni­seert de van ge­boor­te Au­stra­li­sche Pil­grim fes­ti­vals waar­bij de wes­ter­se en de oos­ter­se cul­tuur el­kaar ont­moe­ten. Lang deed ze dat in Am­ster­dam, maar sinds 2011 met Shim­my Sha­ke Fes­ti­val in Rot­ter­dam. “Ik be­gon Am­ster­dam te vol te vin­den. Wat een ver­trut­ting, je kon er nau­we­lijks iets or­ga­ni­se­ren. In Rot­ter­dam is ruim­te voor los­se, rau­we ex­pe­ri­men­ten. Hier komt veel tot bloei en word je ver­wel­komd.

Pil­grim legt uit hoe de tri­bal fu­si­on buik­dans zich sinds eind ja­ren tach­tig van­uit San Fran­cis­co over de we­reld heeft ver­spreid. “Ie­der­een doet er­aan mee”, ver­telt Pil­grim. “Ban­kiers, bij­stands­moe­ders en pro­fes­so­ren. Het spreekt ook vrou­wen aan die niet zo­maar aan iets bui­tens­huis be­gin­nen. Juist als je wat meer ge­wicht hebt, kun je ook goed mee­dan­sen. Dat wer­ken met je heu­pen maakt een ge­voel los dat je zelf­ver­trou­wen ver­sterkt. Met de­ze dans stra­len vrou­wen een kracht uit die lang door de maat­schap­pij is on­der­drukt. Het echt een dans van nu. Ik mag als fe­mi­nis­te weer sier­ra­den dra­gen, me mooi op­ma­ken en par­fum dra­gen. Het is on­ge­ge­neerd ge­nie­ten van je vrou­we­lijk­heid. Sterk en sen­su­eel zijn we.”

‘Dat wer­ken met je heu­pen maakt een ge­voel los dat je zelf­ver­trou­wen ver­sterkt.’

Or­ga­ni­sa­tor Gail Pil­grim

Maas­po­di­um vrij­dag tot en met zon­dag

OLGA MEOS

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.