Bij de Zaan­se Schans draait al­les nu al om komst Sin­ter­klaas

DE INTOCHT VAN SIN­TER­KLAAS BIJ DE ZAAN­SE SCHANS MOET EEN ‘FESTIVALBELEVING’ KRIJGEN. MAAR HET GE­SPREK GAAT NU VOORAL OVER VEILIGHEID.

Metro Holland (Rotterdam) - - VOORZIJDE PAGINA - LISA VERMEIJ nieuws­re­dac­tie@me­tro­nieuws.nl

Zo­dra je de Noord-Hol­land­se dorp­je Zaan­dijk bin­nen­loopt strui­kel je over de toe­ris­ten die al­le­maal de be­ken­de ‘Zaan­se Schans’ met mo­lens wil­len be­zich­ti­gen. Niet zo gek dat dit ty­pi­sche Hol­land­se dorp­je de plek is waar Sin­ter­klaas vol­gend week­end bin­nen­komt. Vol­gens de Te­le­graaf neemt de voor­be­rei­ding om­trent de be­vei­li­ging van het dorp­je al sinds 7 no­vem­ber be­zig, 10 da­gen voor­dat de op­tocht plaats­vindt.

Als Me­tro een kijk­je komt ne­men oogt Zaan­dijk rus­tig. We zien wat po­li­tie voor­bij fiet­sen en de ge­meen­te is be­zig om be­weg­wij­ze­ring bor­den te plaat­sen. Ver­der valt er wei­nig op­mer­ke­lijks te zien. „Ik heb er geen pro­ble­men mee en vind die ex­tra veiligheid wel goed. Som­mi­ge buurt­be­wo­ners vin­den het al­le­maal maar een ge­doe, maar dat zijn bij­voor­beeld men­sen die in­va­li­de zijn en die hun au­to moe­ten weg­zet­ten om­dat de straat wordt af­ge­slo­ten. Maar dat soort din­gen zijn on­ver­mij­de­lijk”, zegt buurt­be­wo­ner Ed­win, die al 24 jaar in Zaan­dijk woont.

De woord­voer­der van de ge­meen­te legt uit dat er hek­ken om het ge­bied ko­men waar de Sint aan­komt en maakt de ver­ge­lij­king met een fes­ti­val waar zo’n 20.000 tot 25.000 be­zoe­kers op af­ko­men. Wat we dan kun­nen ver­wach­ten? „Een jas­sen en tas­sen con­tro­le, net zo­als bij een fes­ti­val.” Of dat dan niet ten kos­te gaat van de ge­moe­de­lij­ke, spon­ta­ne en vrije sfeer die bij Sin­ter­klaas hoort? „Bij gro­te eve­ne­men­ten ont­kom je niet aan be­vei­li­ging. Maar we zul­len er van al­les aan doen om de sfeer ge­moe­de­lijk te hou­den. Bij de con­tro­le­poort­jes zul­len ge­wo­ne be­vei­li­gers aan­we­zig zijn. De hek­ken zul­len wor­den ver­sierd, zo­dat al­les er fees­te­lijk uit ziet.”

Op de Zaan­se Schans staan niet al­leen tien­tal­len toe­ris­ten met ca­me­ra’s, maar ook een paar de­mon­stran­ten van de Zwar­te Pie­ten Ac­tie­groep. „Zwar­te Piet is een my­tho­lo­gisch fi­guur en wij wil­len ge­woon dat Zwar­te Piet blijft”, zegt El­len van de Ac­tie­groep Al­leen Maar Zwar­te Piet. Za­ter­dag 17 no­vem­ber zul­len ze niet aan­we­zig zijn. Wat ze er­van vindt dat het ter­rein al be­vei­ligd is? „Dat is na­tuur­lijk van de zot­te. Dat dat ge­daan moet wor­den. Wij ma­ken niets ka­pot, we spui­ten niets op de grond, we staan er al­leen maar om­dat de an­ti-Zwar­te Piet Groep er staat. We wil­len het kind­vrien­de­lijk blij­ven.” Ge­weld of niet, het maakt maar weer dui­de­lijk dat ook dit jaar de Zwar­te Pie­ten-dis­cus­sie nog in vol­le gang is. En om pro­ble­men als vo­rig jaar te voor­ko­men, wordt er dit jaar ex­tra be­vei­li­ging in­ge­zet.

Om­dat in Ne­der­land nu een­maal het de­mon­stra­tie­recht geldt, zal de ge­meen­te Zaan­stad pro­be­ren al­les in zo goed mo­ge­lij­ke ba­nen te lei­den. „We heb­ben dui­de­lij­ke re­gels, de­mon­stran­ten kun­nen zich 72 uur van te­vo­ren aan­mel­den. We kun­nen af­spra­ken met ze ma­ken en chec­ken of ze be­reid zijn zich daar ook aan te hou­den.”

Moe­der De­ni­se uit het na­bij­ge­le­gen Wor­mer noemt de sfeer in­ti­mi­de­rend. Dat zegt ze als ze met haar 3-ja­ri­ge zoon­tje Loek een wan­de­ling maakt door de Zaan­se Schans, iets dat ze re­gel­ma­tig doet. „Ik vind het be­la­che­lijk dat mijn kind straks mis­schien ge­con­fron­teerd wordt met me­taal­de­tec­tors. Ik vind het vrij in­ti­mi­de­rend om te le­zen dat er mis­schien een ac­tie wordt ge­pland. Het is een kin­der­feest, maar al die dis­cus­sies gaan mij te ver.”

De 18-ja­ri­ge Stan werkt bij een wind­mo­len crui­se bij de Zaan­se schans en woont in Zaan­stad. „Je merkt wel dat er veel meer po­li­tie rond­rijdt dan eerst, maar ik vind het wel goed ei­gen­lijk. Ik denk ook dat het wel no­dig is.”

Mau­ra, ei­ge­na­res­se van een bloe­men­win­kel op de La­ge­dijk, de plek waar de intocht plaats zal vin­den, merkt tot nu toe wei­nig van eni­ge on­rust. Ze vindt het vooral ver­ve­lend dat zij drie da­gen voor de intocht al niet meer met de au­to bij haar win­kel kan ko­men. „We mo­gen hier niet meer in de straat par­ke­ren. Best on­han­dig, want zo loop ik veel klan­ten mis.”

‘Ik vind het be­la­che­lijk dat mijn kind straks mis­schien ge­con­fron­teerd wordt met me­taal­de­tec­tors.’

De­ni­se, moe­der van een zoon van 3

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.