Een ‘plomp­ver­lo­ren’ be­ton­blok neemt ge­voel van drei­ging niet weg

HET WERKT KALMEREND OF HET ZAAIT JUIST MEER ANGST: ZICHTBARE AN­TI-TERREURMAATREGELEN. BESTAAT DE IDEALE OP­LOS­SING?

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS - JULIA ONCLIN j.onclin@tmg.nl

Van de be­ton­blok­ken voor Am­ster­dam Cen­traal en de ge­wa­pen­de ma­re­chaus­sees bij de No­tre Da­me in Pa­rijs tot de plan­ten­bak­ken voor de in­gang van een win­kel­straat. We wor­den bij­na da­ge­lijks ge­con­fron­teerd met de maat­re­ge­len die de over­heid heeft ge­trof­fen om ons te be­scher­men te­gen mo­ge­lij­ke aan­sla­gen. De­ze week kwa­men daar ko­gel- en steek­we­ren­de ves­ten voor am­bu­lan­ce­per­so­neel bij. ,,De over­heid moet zul­ke maat­re­ge­len met een heel groot in­voe­lend ver­mo­gen toe­pas­sen”, ver­telt Mar­nix Smeets, voor­zit­ter van de Lan­de­lij­ke Ex­per­ti­se­groep Vei­lig­heids­be­le­ving.

„Als die ves­ten in de am­bu­lan­ce lig­gen en ze ko­men er al­leen maar uit op een mo­ment dat het ri­si­co voor ie­der­een dui­de­lijk is, dan gaat het goed. Maar daar ben ik een beet­je be­nauwd voor. Ik denk dat we op een hel­lend vlak zit­ten en dat voor­dat je er erg in hebt die din­gen heel vaak te­voor­schijn gaan ko­men”, zegt Smeets. Hij stelt dat het af en aan ge­bruik ma­ken van ko­gel- en steek­we­ren­de ves­ten er juist voor kan zor­gen dat er va­ker ge­weld te­gen am­bu­lan­ce­per­so­neel komt.

Het op de ver­keer­de tijd of plek toe­pas­sen van een ter­reur­maat­re­gel kan juist lei­den tot meer angst on­der de Ne­der­land­se be­vol­king, meent Smeets. „El­ke maat­re­gel die je neemt, zegt iets over de drei­ging en iets over de be­scher­ming. Als je een zichtbare maat­re­gel treft op een plek waar men­sen geen drei­ging er­va­ren, gaat het te­gen je wer­ken. Maar als je een maat­re­gel treft op een plek waar­van men­sen zelf we­ten dat ze er ri­si­co lo­pen, dan vin­den ze het pri­ma.” Vol­gens Smeets moet je in­spe­len op de drei­ging die men­sen wel of niet op een be­paal­de plek of tijd voe­len. Een si­tu­a­tie waar­uit dit dui­de­lijk naar vo­ren kwam, was tij­dens zijn on­der­zoek na de aan­slag op het vlieg­veld van Brus­sel.

„Na de aan­slag op Za­ven­tem ston­den er voor het eerst zwaar­be­wa­pen­de po­li­tie­men­sen op een paar be­lang­rij­ke sta­ti­ons. In de eer­ste da­gen na die aan­slag von­den men­sen dat heel fijn, blijkt uit ons on­der­zoek. Maar je moet de agen­ten niet te lang la­ten staan, want dan zit­ten men­sen niet meer in die schrik­fa­se en gaan ze zich er juist on­vei­lig door voe­len.” De ti­ming van een maat­re­gel is dus cru­ci­aal. Daar­naast moet je je be­wust zijn van de plek waar je een maat­re­gel treft. ,,Als je op een sta­ti­on wat ex­tra doet of op Schip­hol ex­tra per­so­neel neer­zet, snap­pen men­sen dat heel goed. Maar als je in­eens ex­tra maat­re­ge­len gaat tref­fen op een on­ge­brui­ke­lij­ke plek dan schrik­ken men­sen. Daar ver­wach­ten ze het niet”, stelt Smeets.

Ook de vorm van de maat­re­gel is be­lang­rijk. Zo stelt Smeets dat ‘als je be­ton­blok­ken plomp­ver­lo­ren neer­legt, men­sen steeds her­in­nerd wor­den aan de drei­ging’. Dat is vol­gens hem mak­ke­lijk op te los­sen door een bloem­bak te ge­brui­ken in plaats van een be­ton­blok. Om een maat­re­gel te la­ten sla­gen moet je dus voor­zich­tig te werk gaan. Of ko­ge­len steek­we­ren­de ves­ten voor am­bu­lan­ce­per­so­neel vol­gens Smeets bin­nen die ca­te­go­rie val­len? Vul het ant­woord zelf maar in.

‘Je moet zwaar­be­wa­pen­de agen­ten niet te lang la­ten staan, dan gaan men­sen zich juist on­vei­lig voe­len’

Mar­nix Smeets

ANP

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.