Agent die in po­li­tie­sys­teem gluur­de ver­oor­deeld tot cel- en werk­straf

Metro Holland (Rotterdam) - - NEWS -

Even­tjes in het sys­teem spie­ken, zon­der nood­zaak? Dat mo­gen po­li­tie­agen­ten niet: het is schen­ding van het ambts­ge­heim. Een Til­burg­se po­li­tie­agent is hier gis­te­ren voor ver­oor­deeld.

De man kreeg een cel­straf van tien da­gen en een werk­straf van 240 uur op­ge­legd, sa­men met een voor­waar­de­lij­ke cel­straf. Het gaat dan ook om een se­ri­eu­ze ver­den­king.

Ver­moe­de­lijk is de ge­hei­me in­for­ma­tie die de agent in het sys­teem ach­ter­haal­de, bij een groep Ma­rok­kaan­se cri­mi­ne­len be­land. Zij ge­bruik­ten de in­for­ma­tie om de ver­blijf­plaats van een vij­and te ont­dek­ken en zijn fa­mi­lie on­der druk te zet­ten.

Bij de vrien­din van de ge­zoch­te man werd een en­ve­lop be­zorgd met on­der an­de­re zijn po­li­tie­fo­to en in­for­ma­tie over au­to’s die hij ge­bruik­te. Bij zijn oom, va­der en vrien­din in Nieu­we­gein wer­den kor­te tijd la­ter aan­sla­gen ge­pleegd.

Be­wijs dat de agent de ge­hei­me in­for­ma­tie zelf heeft ge­deeld met de cri­mi­ne­len is niet ge­von­den, maar de recht­bank gaat er wel van­uit dat hij heeft ge­lekt. Vol­gens de rech­ter heeft de man min­stens het ri­si­co ge­no­men dat de ge­ge­vens voor cri­mi­ne­le doel­ein­den zou­den wor­den ge­bruikt.

De Til­bur­ger werkt in­mid­dels niet meer bij de po­li­tie. Van­we­ge het lek­ken van in­for­ma­tie werd hij al ont­sla­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.