BREGJE HOFSTEDE DRIFT

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

is het soort ro­man dat ik­zelf ook graag ooit zou schrij­ven. Vi­taal, am­bi­ti­eus en ge­na­de­loos. Dit ver­haal draait om een af­lo­pen­de lief­de – of ei­gen­lijk: om een lief­de die al af­ge­lo­pen is, er zijn al­leen nog en­ke­le brok­stuk­ken over. Hoofd­per­so­na­ge Bregje – on­ver­mij­de­lijk ver­want aan schrijf­ster Bregje Hofstede (1988) – loopt weg bij haar echt­ge­noot om haar le­ven te over­den­ken, en in de daar­op vol­gen­de we­ken kan ze maar niet uit haar hoofd ont­snap­pen. Al­les komt in flash­backs en over­pein­zin­gen langs: hoe zij en de­ze gro­te jeugd­lief­de el­kaar ont­moet heb­ben, hoe wild ze seks had­den, hoe ze trouw­den en een steeds ver­stik­ken­der le­ven op­bouw­den in Brus­sel. De ro­man zit vol tijds­wis­se­lin­gen (erg ge­slaagd), beeld­spraak (veel­al raak), sym­bo­liek (soms wat over­da­dig) en es­say­is­ti­sche ter­zij­des (in­te­res­sant), en van be­gin tot eind heeft de taal een gro­te, stu­wen­de kracht. Kort­om: een boek waar­van je aan al­les voelt dat de au­teur het moest schrij­ven. Zo­wel een prach­tig mo­nu­ment voor de gro­te lief­de als een kei­har­de af­re­ke­ning er­mee.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.