HANK GREEN - EEN ZEER OPMERKELIJK VERSCHIJNSEL

Metro Holland (Rotterdam) - - BRANDED CONTENT -

Zo sim­pel kan het gaan: een on­be­kend ie­mand zet een film­pje on­li­ne, het film­pje gaat vi­ral en plots mag die on­be­ken­de per­soon over­al uit­leg ko­men ge­ven. Het over­kwam de po­pu­lai­re Ame­ri­kaan­se vlog­ger Hank Green (1980) meer dan eens, en het over­komt het hoofd­per­so­na­ge in zijn de­buut­ro­man ook: April May heet ze, ze stuit mid­den in Man­hat­tan op een gro­te sculp­tuur en zo­dra ze een film­pje daar­van op YouTu­be zet, ont­staat er een me­dia­cir­cus waar zij als ‘ont­dek­ker’ in wordt ge­zo­gen.

is een luch­tig, swin­gend ge­schre­ven ge­heel, waar sti­lis­tisch en vorm­tech­nisch ge­noeg op aan te mer­ken valt maar dat lijkt Green ook best te be­sef­fen. Met vaart loodst hij ons door dit grap­pi­ge, soms bij­na sci­en­ce fic­ti­on­ach­ti­ge ver­haal, ide­aal voor jon­ge le­zers, en bo­ven­al een uit­ge­spro­ken lek­ker boek.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.