Da­vid flikt het weer

Muscle & Fitness - - 40enverder - DOOR ZACK ZEIGLER

TOENDAVIDBARTONGYM ge­o­pend werd in 1992, was het een on­mis­ken­ba­re mid­del­vin­ger rich­ting ste­rie­le stan­daard fit­ness­cen­tra met zach­te pas­tel­tin­ten, flu­o­res­ce­rend licht en blik­ken de­cor. In sterk con­trast daar­mee zijn de Da­vid Bar­ton gyms een plaats bom­vol am­bi­an­ce en sfeer en heb­ben ze de geest van Stu­dio 54 maar dan met ge­wich­ten. De daar­op­vol­gen­de 20 jaar was Bar­ton het ge­zicht van een ge­staag groei­end sport­schoolim­pe­ri­um. Maar met meer con­cur­ren­tie kwam ook meer ver­ant­woor­de­lijk­heid, en voor een deel was dat niet he­le­maal het ding voor de­ze pak­ken­ha­ten­de per­soon. “Mijn baan be­gon meer op die van een boek­hou­der ach­ter zijn bu­reau te lij­ken”, legt hij uit. “Ik ben lie­ver in de sport­school.”

In 2013 gin­gen Bar­ton en het be­drijf dat hij had op­ge­zet uit el­kaar. “Het is een beet­je gek om Da­vid Bar­ton Gym een ei­gen le­ven te zien lei­den”, zegt hij, “maar ik raak er zo lang­za­mer­hand aan ge­wend.”

Af­ge­lo­pen maart kon­dig­de Bar­ton zijn nieu­we fit­nesson­der­ne­ming aan: TMPL – een 14.000 vier­kan­te me­ter gro­te su­per­sport­school in Hell’s Kit­chen New York, een ach­ter­buurt die de af­ge­lo­pen tijd is op­ge­leukt tot een hip­pe ‘pla­ce to be’. De gym heeft een 25 me­ter zout­wa­ter zwem­bad, di­gi­taal ge­pro­gram­meer­de trai­nings­ap­pa­ra­tuur en een im­mens gro­te fiets­stu­dio met 10 me­ter gro­te vi­deo-muur.

Een ro­de draad door al­le re­ac­ties in de pers was, dat Bar­ton be­zig was zich­zelf uit te vin­den, maar de 51 ja­ri­ge spie­ren­ont­wik­ke­laar is van mening dat TMPL – dat hij om­schrijft als een ‘smart gym’ – meer een evolutie is.

“We ge­brui­ken een me­ta­bo­le com­po­nent en de meest up-to-da­te we­ten­schap om men­sen te hel­pen fan­tas­ti­sche re­sul­ta­ten te boe­ken”, al­dus Bar­ton, die voe­dings­leer en be­we­gings­we­ten­schap­pen stu­deer­de aan Cor­nell Uni­ver­si­ty.

De me­ta­bo­le com­po­nent werd in Tmpl-taal Di­gi­ta­le Me­ta­bo­le Pro­fi­le­ring (DMP) ge­noemd en draait om 176 vra­gen die ge­kop­peld zijn aan din­gen als ge­wichts­ver­lies, slaap, hor­mo­nen en li­bi­do. Vie­r­en­twin­tig uur la­ter maakt een Tmpl-spe­ci­a­list een op de per­soon toe­ge­spitst trai­ning- en voe­dings­pro­gram­ma.

“Er cir­cu­leert zo­veel ver­keer­de in­for­ma­tie­voor­al over voe­ding – maar ik heb ge­merkt dat men­sen met een klein beet­je in­for­ma­tie en pro­gram­me­ren vet ver­lie­zen, spier­mas­sa op­bou­wen en in sha­pe kun­nen ko­men. Wat we doen werkt, om­dat het we­ten­schap­pe­lijk is on­der­bouwd. Dat werkt al­tijd”, zegt hij.

Fit­ness­ver­nieu­wer DA­VID BARTONS nieu­we sport­school is het high tech TMPL.

VOLG TMPL op In­st­agram: @tm­plgym.com voor meer in­for­ma­tie

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.