‘ON­ZE’ JON­GENS DOEN HET GOED

Muscle & Fitness - - 1 Voedingsmiddel -

De ze­ven­de plaats was voor de Ame­ri­kaan Ce­d­ric Mc­mil­lan zicht­baar een enor­me te­leur­stel­ling. Ce­d­rics po­se­ren be­hoor­de weer tot het bes­te wat er te zien was. Als Ce­d­ric door­span­de zag je echt van al­les ge­beu­ren, maar ont­span­nen was hij wat smoot­her dan wen­se­lijk. Ge­zien de on­ge­lo­fe­lij­ke con­di­tie van de top 6 viel hij dus di­rect en­ke­le plaat­sen te­rug en zelf had hij dit niet ver­wacht want een lach­je kon er haast niet meer van­af bij de toch al­tijd zeer sym­pa­thie­ke en spor­tie­ve Ce­d­ric.

Ja en dan de zes­de plaats. Hij komt wel­is­waar uit voor Cu­ra­çao, na­tuur­lijk is hij ‘een van ons’, een jon­gen waar we trots op zijn. Roel­ly Win­klaar traint te­gen­woor­dig veel bij Oxy­gen Gym in Koe­weit en is nu 39 jaar. Met vijf prof­ti­tels op zak is hij, als we hem Ne­der­lan­der mo­gen noe­men, de suc­ces­vol­ste man­ne­lij­ke prof ooit. Roel­ly was al groot, maar mijn god, nu was hij mon­ster­lijk! Je hebt Big Ra­my maar sor­ry, Roel­ly is big­ger hoor, dus ‘The Be­ast’ mag net zo goed Big Roel­ly ge­noemd wor­den.

Ge­luk­kig was ook de con­di­ti­o­ne­ring van Roel­ly dit keer erg goed en ja­wel, zelfs zijn vaak be­kri­ti­seer­de po­se­ren was een stuk be­ter. Zijn ar­men wor­den al vaak ge­zien als de bes­te ter we­reld, maar toen hij op­kwam en zijn lats uit­zet­te kon ik niet an­ders dan den­ken dat dit ook de groot­ste lats ter we­reld moe­ten zijn, ge­woon bi­zar om te zien! Mas­sa lief­heb­bers za­gen Roel­ly nog ho­ger dan plek zes, maar Roel­ly was er blij mee en ook met de 35000 dol­lar die hij mee naar huis kon ne­men.

De in Gha­na ge­bo­ren en nu 34-ja­ri­ge Am­ster­dam­mer Wil­li­am Bonac heeft met 4 prof­over­win­nin­gen op zak er één min­der dan Roel­ly. Sinds zijn sa­men­wer­king met Neil Hill heeft hij zich nog ver­der kun­nen ont­wik­ke­len maar wat hij hier liet zien was on­ge­kend. Zon­der te chau­vi­nis­tisch te wil­len zijn durf ik te zeg­gen dat Wil­li­am de bes­te con­di­ti­o­ne­ring van al­le ■ ■

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.