DEXTROSE

Muscle & Fitness - - 1 Voedingsmiddel -

BOOM is een al­les-in-een voe­dings­sup­ple­ment om spier- en ge­wichts­toe­na­me te re­a­li­se­ren. Het is een gai­ner for­mu­le be­staan­de uit een mix van kool­hy­dra­ten en ei­wit­ten, aan­ge­vuld met func­ti­o­ne­le in­gre­di­ën­ten die bij­dra­gen aan het bou­wen van se­ri­eu­ze mas­sa. De be­lang­rijk­ste in­gre­di­ën­ten zijn dextrose, melk­ei­wit­ten (wei-ei­wit­con­cen­traat), melk­ei­wit iso­laat, wei-ei­wit iso­laat, mal­todex­tri­ne, cre­a­ti­ne mo­no­hy­draat, ma­ïs­zet­meel, L-glu­ta­mi­ne, tau­ri­ne, L-tyro­si­ne. Wij be­spre­ken en­ke­le van de be­lang­rijk­ste in­gre­dien­ten: Dextrose is een van de mo­nos­a­cha­ri­den. De na­tuur­lij­ke vorm (D-glu­co­se) wordt ook wel dextrose ge­noemd, voor­al in de le­vens­mid­de­len­in­du­strie. Het is een van de be­lang­rijk­ste brand­stof­fen voor het men­se­lijk li­chaam. Glu­co­se wordt ech­ter niet als zo­da­nig op­ge­sla­gen maar wordt om­ge­zet in gly­co­geen, een po­ly­meer van glu­co­se­mo­no­me­ren die in de spieren en de le­ver wordt op­ge­sla­gen (on­ge­veer 100 gram). Glu­co­se is zelf niet ge­schikt voor op­slag in het li­chaam om­dat het in de mo­no­me­re vorm de os­mo­ti­sche waar­de van de cel ster­ker ver­hoogt dan in de po­ly­me­re vorm van gly­co­geen. Bij een te­kort aan glu­co­se in het li­chaam kan glu­co­se ook ge­maakt wor­den via de glu­co­ne­o­ge­ne­se. Glu­co­se kan di­rect uit de dun­ne darm door het bloed wor­den op­ge­no­men. Dit geldt niet voor bij­voor­beeld sa­cha­ro­se en zet­meel, die eerst door ver­te­ringsen­zy­men naar glu­co­se moe­ten wor­den af­ge­bro­ken. Dus wan­neer het neer­komt op het snel le­ve­ren van brand­stof, staat dextrose of be­ter ge­zegd, glu­co­se, bo­ven­aan.

Het na­deel van dextrose is dat het de bloed­sui­ker­spie­gel in een zeer kor­te tijd, zeer snel laat stij­gen. Hier­door gaat het li­chaam re­a­ge­ren met het uit­sto­ten van in­su­li­ne. Op zich niets mis mee daar in­su­li­ne een krach­tig ana­bool hor­moon is om­dat het zorgt voor het trans­port van voe­dings­stof­fen naar de cel­len van het li­chaam. Niet al­leen naar spier­cel­len maar ook naar vet­cel­len. Per­so­nen die met een te hoog vet­per­cen­ta­ge rond­lo­pen zul­len als ge­volg van in­na­me van dextrose juist eer­der voe­ding als vet op­slaan als dat het ge­richt naar de spieren gaat. Eni­ge nu­an­ce hier­in is dat, door­dat BOOM! een com­bi­na­tie van kool­hy­dra­ten en ei­wit­ten is, de op­na­me van de kool­hy­dra­ten ver­traagd wordt, de zo­ge­naam­de gly­ce­mi­sche la­ding wordt ver­laagd.

★★★

Waar­de­ring: Re­den: Dextrose is een pri­ma pro­duct om te ne­men di­rect na een trai­ning. Hier kan het ef­fect van de in­su­li­ne uit­stoot per­fect het werk doen, na­me­lijk de voe­ding (ei­wit­ten in het pro­duct) naar de spier­cel­len stu­wen. Op an­de­re tijd­stip­pen van de dag ra­den wij aan om com­plexe­re bron­nen te ne­men.

MELK­EI­WIT­TEN

De melk­ei­wit­ten in BOOM! be­staan en­kel uit wei-ei­wit­ten in ver­schil­len­de vor­men zo­als, con­cen­traat en iso­laat. Wei is de ef­fec­tief­ste pro­te­ï­ne voor het ver­gro­ten

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.