CRE­A­TI­NE

Muscle & Fitness - - 1 Voedingsmiddel -

en op­slag­stu­wing, dan heeft mal­todex­tri­ne de voor­keur boven dextrose wan­neer men de bloed­sui­ker­spie­gel be­ter wil re­gu­le­ren. Het zou het pro­duct ook be­ter ge­schikt ma­ken voor con­sump­tie ge­du­ren­de de dag wan­neer de­ze meer com­plexe vorm van sui­ker en­kel werd ge­bruikt. Cre­a­ti­ne is een li­chaams­ei­gen stof, waar­van een vol­was­se­ne van 70 kg on­ge­veer 120 gram in zijn li­chaam heeft. Daar­van be­vindt zich zo’n 95 pro­cent in de spieren. Da­ge­lijks breekt het li­chaam on­ge­veer 2 gram cre­a­ti­ne af. Als je ge­re­geld vlees of vis eet, dan krijg je da­ge­lijks 1 gram cre­a­ti­ne via je voe­ding bin­nen. Een ki­lo rund- of var­kens­vlees be­vat 4-5 gram van de stof. Daar­naast pro­du­ce­ren de nie­ren en de le­ver da­ge­lijks 1 gram cre­a­ti­ne uit de ami­no­zu­ren ar­gi­ni­ne, me­thi­o­ni­ne en gly­ci­ne. Over­tol­lig cre­a­ti­ne ver­laat het li­chaam, deels als cre­a­ti­ni­ne, via de nie­ren en uri­ne het li­chaam.

Cre­a­ti­ne speelt een rol bij een sys­teem dat de spieren van ener­gie voor­ziet tij­dens in­ten­sie­ve in­span­nin­gen, zo­als kracht­trai­ning. De spier­cel­len ha­len die ener­gie uit ade­no­si­ne tri(3) fos­faat (ATP). Bij de af­braak van ATP komt ener­gie vrij en wordt ATP -> ADP (di(2)fos­faat). Spier­cel­len be­schik­ken ech­ter over een be­perk­te hoe­veel­heid ATP, die slechts goed is voor en­ke­le se­con­den maxi­ma­le spier­ar­beid. Spier­cel­len moe­ten dus bij in­ten­sie­ve in­span­ning hun Atp-re­ser­ves aan­vul­len. De snel­ste ma­nier waar­op ze dat kun­nen is door de af­braak van cre­a­ti­ne­fos­faat (CP). Het cre­a­ti­ne­fos­faat in de spier kan het ADP op­nieuw ‘op­la­den’ tot ATP, waar­door de spier weer over ‘snel­le ener­gie’ be­schikt. Er is ove­ri­gens voor on­ge­veer 8-12 se­con­den maxi­ma­le in­span­ning aan cre­a­ti­ne­fos­faat in de cel aan­we­zig.

Als je ex­tra cre­a­ti­ne in­neemt, ver­hoog je de con­cen­tra­tie in je spier­cel­len. De spier­cel­len zet­ten die cre­a­ti­ne gro­ten­deels om in cre­a­ti­ne­fos­faat, waar­door ze over meer ‘snel­le ener­gie’ be­schik­ken. Door cre­a­ti­ne­sup­ple­tie kan de hoe­veel­heid cre­a­ti­ne­fos­faat met zo’n 20% toe­ne­men. In de prak­tijk be­te­kent dit dat kracht­spor­ters net 1 of 2 ex­tra reps uit hun sets kun­nen per­sen. Ze kun­nen daar­door hun spieren een ver­sterk­te groei­prik­kel ge­ven.

★★★★★

Waar­de­ring: Re­den: we­ten­schap­pe­lijk aan­ge­toon­de wer­king van cre­a­ti­ne. MAL­TODEX­TRI­NE CRE­A­TI­NE MELK­EI­WIT­TEN DEXTROSE

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.