MAL­TODEX­TRI­NE

Muscle & Fitness - - 1 Voedingsmiddel -

Mal­todex­tri­ne is een hoog­waar­dig kool­hy­draat. Het be­staat uit com­plexe glu­co­se-po­ly­me­ren en smaakt ma­tig zoet. Het is op de­zelf­de ma­nier op­ge­bouwd als zet­meel, maar be­vat min­der glu­co­se­deel­tjes per po­ly­meer, waar­door mal­todex­tri­nen snel­ler door het li­chaam op­ge­no­men kun­nen wor­den. Com­plexe kool­hy­dra­ten wor­den lang­za­mer in het bloed en le­ve­ren daar­mee ener­gie op lan­ge­re ter­mijn en re­gu­le­ren de bloed­sui­ker­spie­gel.

★★★★

Waar­de­ring: Re­den: wan­neer we kij­ken naar de op­na­me­snel­heid van mal­todex­tri­ne in ver­ge­lij­king met dextrose en het daar­uit voort­ko­men­de ef­fect van in­su­li­ne-uit­stoot

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.