MILJARDENBUSINESS

Muscle & Fitness - - 1 Voedingsmiddel -

ver­bon­den aan de uni­ver­si­teit van Syd­ney in Au­stra­lië, zich groen en geel er­gert. “Ze zijn be­doeld om het pu­bliek een te roos­kleu­rig beeld te ge­ven van me­di­cij­nen, zo­dat de far­ma­ceu­ti­sche be­drij­ven die het on­der­zoek heb­ben ge­spon­sord er meer van kun­nen ver­ko­pen”, ver­tel­de Mint­zes op 30 ju­ni 2016 op het jaar­lijk­se con­gres van het Ge­nees­mid­de­len­bul­le­tin in Lei­den. Dat con­gres ging over de slink­se ma­nie­ren waar­op far­ma­ceu­ti­sche be­drij­ven over­drij­ven, jok­ken en soms ge­woon snoei­hard lie­gen met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek. Dat far­ma­ceu­ti­sche be­drij­ven graag een loop­je ne­men met de waar­heid blijkt al­leen al uit de sta­tis­tie­ken. Die la­ten zien dat uit ge­spon­sor­de stu­dies der­tig keer va­ker po­si­tie­ve re­sul­ta­ten ko­men dan uit stu­dies die zijn be­taald door on­af­han­ke­lij­ke or­ga­ni­sa­ties. leg­de Bar­ba­ra Mint­zes uit. “De on­der­zoe­kers ver­za­mel­den eerst een groep van meer dan vijf­tig­dui­zend man­nen. Na me­di­sche scree­ning mocht slechts an­der­half pro­cent van hen mee­doen aan het on­der­zoek.” Die man­nen wa­ren uit­zon­der­lijk ge­zond, en ab­so­luut niet re­pre­sen­ta­tief. In de VS al­leen al be­ste­den man­nen jaar­lijks en­ke­le mil­jar­den dol­lars per jaar aan tes­tos­ter­on­me­di­ca­tie. En daar­bij is de ver­koop via het grij­ze en het zwar­te cir­cuit niet mee­ge­re­kend. Tijd­schrif­ten, kran­ten, ra­dio- en tv-sta­ti­ons en ui­ter­aard web­si­tes ad­ver­te­ren open­lijk voor kli­nie­ken die ge­spe­ci­a­li­seerd zijn in hor­moon­be­han­de­lin­gen voor man­nen en vrou­wen met ech­te of ver­meen­de ‘te­kor­ten’ aan hor­mo­nen. Op web­groe­pen la­ten bodybuilders, die al wat lan­ger klant zijn bij die kli­nie­ken, en soms ook art­sen die bij de be­tref­fen­de kli­nie­ken op de loon­lijst staan, door­sche­me­ren dat ‘aan­vul­ling’ van een ‘te­kort’ aan testosteron reu­ze han­dig kan zijn voor man­nen die hard trai­nen met ge­wich­ten. Dat kracht­trai­ning op zich­zelf ook al zorgt voor een ver­be­te­ring van de hor­moon­huis­hou­ding, daar­over zwij­gen de woord­voer­ders van de kli­nie­ken in al­le toon­aar­den.

Dank­zij de in­span­nin­gen van de far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie neemt we­reld­wijd het aan­tal man­nen dat testosteron ge­bruikt fiks toe. Mint­zes maakt zich zor­gen over hun ge­zond­heid. In lan­den als Ca­na­da, waar de over­heid bij­houdt hoe­veel ge­brui­kers door tes­tos­ter­on­the­ra­pie in de pro­ble­men ko­men, be­gin­nen de mel­din­gen van hart­aan­val­len, bloed­prop­pen in lon­gen en hart­af­wij­kin­gen al bin­nen te drup­pe­len. On­der­zoe­kers vre­zen dat die mel­din­gen het spreek­woor­de­lij­ke top­je van de ijs­berg zijn, en dat pas over tien­tal­len ja­ren zal blij­ken hoe ris­kant tes­tos­ter­on­the­ra­pie is. Voor dui­zen­den man­nen zal dat be­sef te laat ko­men.

Een ken­te­ring is voor­lo­pig nog niet in zicht. De re­cla­me­cam­pag­nes voor tes­tos­ter­on­the­ra­pie win­nen al­leen nog maar aan ef­fec­ti­vi­teit door het bom­bar­de­ment van po­si­tie­ve be­rich­ten over testosteron in de me­dia. Dat die be­rich­ten vrij­wel al­tijd over­dre­ven of ge­woon on­juist zijn, dringt al­leen door tot een klei­ne en se­lec­te groep.

HETBESTAATECHT

Ui­ter­aard zijn er man­nen die echt te wei­nig testosteron aan­ma­ken. Maar vol­gens stu­dies – ech­te stu­dies, niet de nep­stu­dies die zijn ge­fa­bri­ceerd door de far­ma­ceu­ti­sche in­du­strie – ko­men la­ge tes­tos­te­ron­spie­gels maar bij een bij­zon­der klei­ne groep man­nen voor. Dan moet je den­ken aan 0,1 pro­cent van de veer­ti­gers, 0,6 pro­cent van de vijf­ti­gers en 3,2 pro­cent van de zes­ti­gers.

In veel van die ge­val­len is de la­ge tes­tos­te­ron­spie­gel het ge­volg van over­ge­wicht. Vet­weef­sel zet testosteron om in het vrou­we­lij­ke ge­slachts­hor­moon es­tra­di­ol. In die ge­val­len is de re­me­die een­vou­dig: het over­tol­li­ge li­chaams­vet ver­lie­zen. En daar­voor heb je he­le­maal geen gels, cap­su­les of in­jec­ties met testosteron no­dig.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.