Ar­nold Ama­teur Bar­cel­o­na

Muscle & Fitness - - Nbbf-nederland -

De NBBF Bonds­coa­ches be­gin­nen in­mid­dels een on­mis­ba­re scha­kel te wor­den bin­nen de NBBF. Niet al­leen op de wed­strij­den maar ook in het voor­sei­zoen en tij­dens de po­seer­cli­nics kun je bij ze te­recht met vra­gen over tan­ning, po­se­ren, po­seer­kle­ding, en wed­strijd­re­gle­men­ten. Daar waar in het ver­le­den voor­al ju­ry­le­den zich met dit soort ad­vie­zen be­zig­hiel­den zijn het nu de bonds­coa­ches die de­ze rol op zich heb­ben ge­no­men. Be­lang­rijk­ste voor­deel is dat de ju­ry­le­den nu af­zij­dig kun­nen blij­ven waar­door van ju­ry­be­ïn­vloe­ding of de schijn hier­van geen en­ke­le spra­ke kan zijn. Floor van Put­ten en Jer­ry Kool­ho­ven zul­len bin­nen­kort een Nbb­fe­mail­adres krij­gen. De­ze zijn dan te vin­den op de Nbbf-web­si­te. Van 22 tot 25 sep­tem­ber vond in Bar­cel­o­na de Ar­nold Ama­teur Eu­ro­pe plaats. De Ne­der­land­se at­le­ten pres­teer­den tij­dens de­ze pres­ti­gi­eu­ze wed­strijd met hon­der­den en hon­der­den deel­ne­mers als volgt:

GREGO FRANCISCA:

Bodybuilding -90 kg 3e plaats

BA­HAR KLAP:

Wo­mans Phy­si­que 6e plaats

WE­SLEY VISSERS:

Bodybuilding Ju­ni­o­ren 5e plaats

BEN­JA­MIN REI­NA­TA:

Bodybuilding -85 kg 1e plaats

We ko­men hier in de ko­men­de uit­ga­ve on­ge­twij­feld nog op te­rug!

■ Bonds­coach Floor van Put­ten met Ber­ry de Mey.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.