GELUKKIGNIEUWJAAR

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel -

Met dit ja­nu­a­ri­num­mer be­gin­nen we aan het 25e jaar van Mus­cle & Fitness in Ne­der­land en Bel­gië, en in sep­tem­ber kun­nen we dan daad­wer­ke­lijk het 25-ja­ri­ge be­staan vie­ren. Na­tuur­lijk is er veel ver­an­derd in die 25 jaar. In die be­gin­tijd was bij­voor­beeld een wed­strijd­ver­slag voor veel men­sen pas de eer­ste keer dat men de uit­slag ver­nam of kon zien hoe ie­mand er uit zag op die wed­strijd. Te­gen­woor­dig ver­schij­nen al tij­dens een wed­strijd on­tel­ba­re fo­to’s en vi­deo’s op Fa­ce­book, In­st­agram, Snap­chat, fo­rums en weet ik wat al niet meer. Was het 25 jaar ge­le­den dus echt nieuws, nu is het meer een vast­leg­ging, een ma­nier om nog eens te kij­ken hoe het was. Met trai­nings- en voe­dings­ar­ti­ke­len ligt dat an­ders. Na­tuur­lijk kun je hier­over on­ein­dig veel in­for­ma­tie vin­den op in­ter­net, maar hoe weet je of het geen on­zin is, dat de schrij­ver een ge­re­pu­teer­de naam is? Dat weet je al­leen ze­ker als je de moe­der al­ler fit­nessbron­nen raad­pleegt, het blad dat je nu in han­den hebt. Want dat was het blad waar je al kon le­zen dat de toen­ma­li­ge schijf van 5 niet ac­cu­raat was, voor­dat er el­ders ook maar een let­ter over werd ge­schre­ven. Dat was het blad dat schreef dat een kracht­spor­ter mak­ke­lijk 2,2 gram ei­wit per kg li­chaams­ge­wicht no­dig had voor de rest van de sport­we­reld en de me­di­sche we­reld dit be­gon te ont­dek­ken. Dit was het blad dat het over ge­zon­de vet­ten had. Maar ook het blad dat al­tijd ver­kon­dig­de dat weer­stands­trai­ning niet al­leen voor bo­dy­buil­ders, maar voor al­le spor­ters nood­za­ke­lijk en gun­stig was. Dan heb­ben we het over een tijd waar­in voet­bal­lers ab­so­luut niet met ge­wich­ten moch­ten trai­nen om­dat ze er lang­zaam van zou­den wor­den, schaat­sers zou­den er ‘kor­te spie­ren’ van krij­gen, zwem­mers zou­den te zwaar wor­den. Mus­cle & Fitness be­weer­de dat het on­zin was en ja nu, nu be­staat er geen top­spor­ter meer die niet met ge­wich­ten traint. Blijf dus ver­trou­wen op de meest be­trouw­ba­re bron van in­for­ma­tie, dan kun je veel van de din­gen die je op in­ter­net te­gen­komt met een kor­rel­tje zout ne­men. Ik wens al­le le­zers een ge­luk­kig 2017 toe.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.