ENKELONTSPANNENMETBAND

Muscle & Fitness - - Harry’s Redactioneel -

1.

De en­kel staat in nauw ver­band met de knie. Stij­ve en­kels kun­nen daar­door ook tot knie­bles­su­res lei­den. Ge­bruik een trai­nings­band en maak de­ze vast aan een ste­vi­ge ba­sis. Neem een ge­sprei­de hou­ding aan en plaats de band rond een en­kel. Ga nu door naar een ge­kniel­de hou­ding waar­bij de en­kel met de band de voor­ste en­kel wordt. Her­haal de­ze oe­fe­ning lang­zaam. Bei­de kan­ten 45 se­con­den.

2.

KNIEPIJN KOMT VEEL VOOR BIJ HET FITNESSEN. NAAR SCHAT­TING HEEFT EEN KWART VAN DE SPOR­TERS ER LAST VAN. DE­ZE VIJF OE­FE­NIN­GEN VOOR­KO­MEN OF VER­LICH­TEN DE PIJN.

4. HAMSTRING‘FLOSSEN’

Je ham­strings staan di­rect in ver­bin­ding met je knie. Ster­ke ham­strings voor­ko­men knie­bles­su­res. Ga op een box op dij-hoog­te zit­ten. Leg een ten­nis­bal on­der je dij­been, zo­dat de­ze op je ham­strings drukt. Strek en buig je knie om de druk op de bal te ver­ho­gen en ver­la­gen. Doe dit voor elk been een mi­nuut en je knie­ën en ham­strings zul­len weer als nieuw voe­len.

5. BANDTKE

Dit is een klas­sie­ke re­va­li­da­tie oe­fe­ning. De ‘Ter­mi­nal Knee Ex­ten­si­on’ zorgt er voor dat je quads licht wor­den ge­sti­mu­leerd. Het zorgt te­vens voor bloed­toe­voer naar de knie­ën en quads om je on­der­li­chaam voor te be­rei­den op een ste­vi­ge trai­ning. Be­ves­tig een band aan een ste­vi­ge ba­sis. Stap met je ge­zicht naar de be­ves­ti­ging van de band met een been in de band en trek hem tot net bo­ven je knie. Strek en buig de knie met de band nu door je voet van de plat­te stand naar je te­nen te be­we­gen.

Je knie krijgt het in je le­ven zwaar te ver­du­ren. Door veel­vul­dig spor­ten kun je je knie­ën ge­mak­ke­lijk over­be­las­ten. Dit kan op zich geen kwaad, maar wan­neer het echt niet goed voelt of lang blijft aan­hou­den, is het goed een dok­ter te raad­ple­gen.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.