JACK IS ER WEER

Muscle & Fitness - - Sterrenkracht -

wat dich­ter naar de 80 kg.”

Heusinger werk­te als een be­ze­te­ne om zijn af­ge­train­de maar ge­spier­de sha­pe vast te hou­den, maar met de film­op­na­men in New Or­leans was het be­hoor­lijk las­tig om zijn voeding strak te ver­zor­gen.

“Het eten daar was echt heel lek­ker, maar niet het ge­zond­ste eten wat je je kunt be­den­ken”, zegt hij. “Je loopt daar een win­kel bin­nen voor een brood­je en dan lig­gen er voor­al din­gen als do­nuts met ba­con en ka­ra­mel er­op. En dan heb je het heel moei­lijk.”

Hij volgt graag strak­ke maal­tijd­sche­ma’s, mak­ke­lijk te vol­gen en met mi­ni­ma­le ver­lei­din­gen. “Maar je bent daar en de ca­te­ring op de set houdt ver­der geen re­ke­ning met ca­lo­rie­ën en voe­dings­ver­hou­din­gen, er is geen di­ë­tist en je moet streng op je eten let­ten. Ik wil­de voor­al vol­doen­de hoog­waar­di­ge voeding in mijn li­chaam stop­pen en fit en ener­giek blij­ven”, al­dus Heusinger. On­der­deel van zijn voe­dings­be­leid om ge­wicht te ver­lie­zen was meer groen­ten, plus quinoa als ei­wit­bron, “want de stan­daard­ei­wit­s­ha­kes moesten er­uit”. Als hij mas­sa wil vast­hou­den geeft hij de voor­keur aan kip, ei­e­ren, en ‘veel’ vis in plaats van rood vlees.

Heusinger houdt zijn con­di­tie scherp met een strak trai­nings­pro­gram­ma, waar­on­der planks, sit-ups, ho­me­trai­ner en stair­clim­ber.

“Ver­der doe ik een Crossfit-ach­ti­ge trai­ning”, zegt hij. “Het is een lan­ge se­rie oe­fe­nin­gen met een hoog car­di­o­ge­hal­te, met wat kracht­oe­fe­nin­gen in een re­de­lijk strak sche­ma van 1 dag trai­nen, 1 dag rust, en­zo­voorts. En dan pro­beer ik per week een ex­tra dag vrij te pak­ken, maar meest­al doe ik op de vrije dag toch een loop­ses­sie van 8 km, want ik vind het moei­lijk om stil te zit­ten.”

Voor­dat hij ge­cast werd voor Re­a­cher, maak­te Heusinger een stap van ‘blij zijn met een car­ri­è­re van klei­ne rol­le­tjes’ tot een hoofd-bij­rol, zou je het kun­nen noe­men, naast su­per­ster Tom Crui­se. Het hoeft dan ook niet te ver­ba­zen dat Heusinger, die net als Crui­se in Jacks­on­vil­le, Flo­ri­da, woont, een gro­te fan van hem is.

“Voor een film met Tom Crui­se kun je me mid­den in de nacht uit bed ha­len, want ik was als jong vent­je al een gro­te fan van hem. Dit was ook de eer­ste keer in mijn le­ven dat ik met zo’n gro­te film­ster mocht wer­ken.”

De ont­moe­ting met Crui­se bij zijn eer­ste ech­te film­rol zorg­de wel voor de no­di­ge ner­vo­si­teit bij Heusinger. “Ik geef toe dat ik wel ze­nuw­ach­tig was”, geeft hij toe, “maar het eer­ste wat er op dag één ge­beur­de was dat ik de set op kwam en ge­lijk kwa­men de re­gis­seur en Tom Crui­se op me af. Ze had­den een hal­ve dag ge­ser­veerd om met mij ken­nis te ma­ken en te pra­ten over de rol die ik moest spe­len, en ik kon ze echt al­les vra­gen. Ze wis­ten na­tuur­lijk al­le­bei dat het voor mij de eer­ste keer was dat ik echt in een film speel­de en on­be­kend was met dat he­le pro­ces.”

En Heusinger ver­telt dat zijn ver­lan­gen om in­druk te ma­ken op zijn idool voor zijn de­buut bij de film­op­na­men heel in­tens was.

“Dit was een rol waar­bij ik mijn fy­siek kon in­zet­ten”, zegt hij. “Ik werk­te met Tom en we de­den an­der­hal­ve maand lang wa­pen- en vecht­trai­ning en stunt­rij­den sa­men, want ik deed al mijn stunts zelf”, zegt hij. “We wa­ren heel clo­se en op vriend­schap­pe­lij­ke ba­sis en hij was bij­zon­der be­hulp­zaam.”

De ster van Mis­si­on Im­pos­si­ble was op de set vol­le­dig be­schik­baar voor al­les, maar ver­dween als een geest als het werk er voor die dag op zat. “Tom was ge­wel­dig om mee te wer­ken, maar wel een heel druk baas­je, dus ik zag hem niet vaak als we niet be­zig wa­ren el­kaar te ver­moor­den”, zegt Heusinger. “Dan had ie al die an­de­re ver­ant­woor­de­lijk­he­den, dus het leek er niet in te zit­ten om met hem ge­woon eens een avond­je door te zak­ken.” Heusinger moest tij­dens het fil­men met Crui­se heel wat gooi- en smijt­werk door­staan, want Jack Re­a­cher is een ka­rak­ter dat dat van aan­pak­ken weet. “Er wa­ren een aan­tal be­lang­rij­ke vechtsce­nes die heel li­cha­me­lijk wa­ren, echt van man tot man. Het is die ou­der­wet­se vecht­men­ta­li­teit. Met een ru­we en bru­te ma­nier van vech­ten, geen hip­pe mo­ves. Tom en ik heb­ben in de film een aan­tal van die con­fron­ta­ties en die zijn heel pit­tig, en we gaan er dan vol­le­dig te­gen­aan. En dat wa­ren echt he­le in­ten­se draai­da­gen, want ik had nog nooit vechtsce­nes ge­daan.” Heusinger lijkt de eer­ste ken­nis­ma­king hoe te over­le­ven in Hol­ly­wood te heb­ben door­staan. “Het was ge­woon krank­zin­nig”, zegt hij. “De ene dag ben je op een high school nog aan het bas­ket­bal­len, en het vol­gen­de mo­ment ben je aan het knok­ken met Tom Crui­se.” “Het is echt ge­wel­dig om ac­teur te mo­gen zijn!” Jack Re­a­cher: Ne­ver Go Back, met Tom Crui­se, Heusinger, en Co­bie Smul­ders is nu in de bios­coop te zien.

Pa­trick Heusinger heeft voor­al er­va­ring als to­neel­spe­ler en te­le­vi­sie­ac­teur, maar maakt met de film Jack Re­a­cher: Ne­ver Go Back zijn film­de­buut, en geen klein­tje ook.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Netherlands

© PressReader. All rights reserved.